[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-035
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
L-NAME ve Tuz ile Oluşturulan Deneysel Hipertansiyon Modelinde Böbrek Dokusunda Renin, AT1, AT2, ADE1, ADE2, Aldosteron Düzeylerine Novokinin, Perindopril ve Losartanın Etkileri
Emre MUTLU1, Engin ŞAHNA2, Necip İLHAN3
1Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ordu, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Novokinin, renin anjiotensin sistem, anjiotensin tip 2 reseptör

Amaç: Bir anjiotensin tip 2 (AT2) reseptör agonisti olan novokinin'in renin, anjiotensin dönüştürücü enzim 1 (ADE1), anjiotensin dönüştürücü enzim 2 (ADE2), anjiotensin tip 1 (AT1) reseptör, anjiotensin tip 2 reseptör ( AT2), aldosteron gibi kardiyovasküler ve renal patolojilerin gelişiminde katılımcı olan renin anjiotensin aldosteron sistemi komponentleri üzerine etkisinin incelenmesi, bu etkilerinin klinikte kullanılan AT1 antagonisti losartan ve ADE inhibitörü perindopril gibi RAAS blokörleri ilaçlar ile karşılaştırıldığında etkili olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 4 hafta boyunca intraperitoneal nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörü, L-NAME ve içme suyuyla %1 tuz verilerek HT oluşturuldu. Perindopril (2 mg/kg/gün), losartan (2 mg/kg/gün), novokinin (0.1 mg/kg/gün) son 2 hafta boyunca intraperitoneal uygulandı. Renin, AT1, AT2, ADE1, ADE2, aldosteron düzeyleri böbrek dokusunda ELİSA ile ölçüldü.

Bulgular: Novokinin, perindopril ve losartan tedavisi alan gruplarda ADE2 ve AT2 reseptör seviyesinde böbrek dokusunda anlamlı artış gözlemlenirken aldosteron seviyesinde ise anlamlı azalma görüldü.

Sonuç: AT2 reseptör agonist novokinin'in böbrek dokusu da koruyucu etkilerinin olabileceği düşünülebilir. Hipertansiyonun tedavisinde ve hedef organ hasarını önlemede AT2 agonistlerinin potansiyel yararlarını sergileyebilmek için daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]