[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-019
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit'in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisi
Sinan SARAL1, Mete ÖZCAN2, Ahmet AYAR3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Rize, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı Trabzon, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Miyometriyum, hipoksi, EGTA, DNF, KCN

Amaç: Bu çalışmada, izole sıçan miyometriyumunda metabolik inhibisyona (kimyasal hipoksi ile sağlanan) bağlı kontraktilite değişikliklerinde hücre içi kalsiyum homeostazisinin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Erişkin gebe olmayan sprague dawley cinsi dişi sıçanlardan miyometriyum kesitleri alınarak içerisinde 37°C'de (pH 7.4) krebs solüsyonu bulunan ve %95 O2 - %5 CO2 ile sürekli gazlandırılan izole organ banyosuna asıldı. İstirahat gerimi uygulandıktan sonra kaslar 20 mM potasyum klorür ile standardize edildi. Düzenli kasılmaların görülmesinin ardından ortama test ajanları eklenerek; kontraksiyonların frekansı, amlitüd ve kasılma gücü üzerine olan etkileri, 10 dakikalık periyotlar süresince, veriler normalize edilerek değerlendirildi. Bulguların istatistiksel değerlendirilmesinde ANOVA varyans analizi testi kullanıldı.

Bulgular: Potasyum siyanid (KCN) ve 2-4 dinitrofenol'un (DNF) kontrol kaydının ardından ortama ilavesi ile kontraktil kasılmalarda hemen başlayan belirgin bir inhibisyon meydana geldi (n=8, P<0.01). Bununla birlikte, kontrol kayıtlarının ardından ortama 1 mM etilen glikol tetraasetik asit (EGTA) ilavesi, KCN ve DNF'nin tek başına oluşturduğu inhibitor etkiyi kısmen hafifletti. Ancak, ortama EGTA ilavesine rağmen kontraktil baskılanmanın derecesi hala anlamlı düzeyde bulundu (P<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada, izole sıçan miyometriyumunda metabolik inhibisyona bağlı gelişen kontraktil inhibisyonun, hücre içi serbest kalsiyum'un bağlanması (EGTA aracılı) ile kısmen hafifletilebildiği ancak önlenemediği tespit edilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]