[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-046
[ English ] [ PDF ]
İÇME SUYU İLE BELİRLİ DOZLARDA FLOR VERİLEN TAVŞANLARIN KARACİĞER DOKUSUNDAKİ YAPISAL VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER
Mehmet AKDOĞAN1 , Ali BİLGİLİ2 , Erdal KARAÖZ1 , Alparslan GÖKÇİMEN1, Ender YARSAN2, Gökhan ERASLAN3
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Isparta-TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara-TÜRKİYE
3Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Kayseri-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tavşan, flor, karaciğer, biyokimyasal ve yapısal değişikler

Bu çalışmada, tavşanlara içme suyu ile 10 ve 40 ppm dozunda 70 gün süreyle verilen florun karaciğer dokusuna yönelik bazı etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla Yeni Zelanda ırkı 21 adet erkek tavşan kullanılmıştır. Yetmişinci günün sonunda kontrol ve deneme grubundaki (10 ppm ve 40 ppm) tavşanlardan kan örnekleri alınarak plazma aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), laktat dehidrojenaz (LDH) düzeyleri ile karaciğer dokusunda antioksidan enzimlerden süperoksid dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon redüktaz (GSH-Rd), katalaz (CAT), glukoz 6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) aktiviteleri ve malondialdehid (MDA) düzeyleri değerlendirilmiştir. Deneme guruplarında (Grup II, III) LDH ve MDA aktivitesinde kontrole göre dozdaki artışa bağlı olarak anlamlı bir yükselme bulunmuştur. Doku SOD, GSH-Px, GSH-Rd, CAT aktivitesinde kontrol grubuna göre 10 ppm’lik grupta anlamlı bir yükselme, 40 ppm’lik grupta anlamlı bir düşüş tespit edilmiştir. G6PD aktivitesinde ise sadece 40 ppm’lik grupta anlamlı bir düşüş görülmüştür. Deneme gruplarının her ikisinde de yüksek dozda daha şiddetli olmak üzere karaciğer dokusunun portal alanlarında fibrozis ve safra kanallarında proliferasyon, lobcukların periferinde atipik hücre infiltrasyon odakları, sinuzoidal kapillerlerde dilatasyon ve hepatosit çekirdeklerinde hetokromatikleşme gözlenmiştir. Ayrıca plazma flor düzeylerinde anlamlı bir artış tespit edilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]