[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-060
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pelvik Konjesyon Sendromunda Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) Bulguları
Selami SERHATLIOĞLU, Hakan ARTAŞ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kronik pelvik ağrı, pelvik konjesyon, çok kesitli bilgisayarlı tomografi

Amaç: Rutin incelemelerde atlanabilen Pelvik Konjesyon Sendromunda (PKS) çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT)’nin tanısal rolünü gözden geçirmektir.

Gereç ve Yöntem: Radyoloji Anabilim Dalında yapılan alt batına yönelik ÇKBT incelemelerinin değerlendirilmesinde PKS tanısı konan 57 olgu çalışmaya dâhil edildi.

Bulgular: Toplam 57 kadın olgunun yaşları 15 ila 81 arasında olup, ortalama yaş 48 idi. PKS tanısı konan olguların tamamında pelvik ve ovarian venlerde 4 mm’yi aşan dilatasyonlar gösterildi. Pelvik venlerdeki dilatasyon 41 olguda (%72) tek taraflı, 16 olguda (%28) ise, iki taraflı idi. Pelvik venler; 19 olguda 4-5 mm (hafif derecede), 27 olguda 6-7mm (orta derecede) ve 11 olguda 8 mm ve üstü (ileri derecede) dilate olarak ölçüldü.

Sonuç: ÇKBT, PKS’nin tanısında etkili bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]