[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 107-111
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spontan Spinal Epidural Hematomlar: 12 Olgunun Değerlendirilmesi
Bekir AKGÜN, Mehmet Beşir SÜRME, Sait ÖZTÜRK, Fatih Serhat EROL
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antiagregan ilaçlar, antikoagülan ilaçlar, cerrahi tedavi, manyetik rezonans görüntüleme, spontan spinal epidural hematom

Amaç: Spontan spinal epidural hematomlar (SSEH) nadir görülen, nöroşirürjikal müdahale gerektiren acil kanamalardandır. Bu çalışma ile, hasta serimizi, yönetimimizi ve edindiğimiz deneyimlerimizi değerlendirip, literatür eşliğinde tartıştık.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak Ocak 2011 ile Aralık 2016 tarihleri arasında ameliyat edilen 12 SSEH hastası incelendi. Hastaların cinsiyetleri, yaşları, semptomlar geliştikten sonra başvuru saatleri, ek hastalıkları, antiagregan ya da antikoagülan ilaç kullanım öyküleri, kanamanın seviyeleri, başvurudaki, taburculuktaki ve 3. ay kontrollerindeki nörolojik muayene bulguları American Spinal Injury Association (ASIA) skorlamasına göre değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 8’i kadın, 4’ü erkek idi. Yaşları 31 ile 78 arasındaydı. 5 hastada kumadin, 4 hastada aspirin, 1 hastada clexane kullanım öyküsü vardı. 2 olguda hipertansiyon öyküsü mevcuttu. Semptomların başlangıcından sonraki ilk 24 saat içerisinde ameliyat edilebilen 6 hastanın 6’sında da postoperatif erken ve geç dönemde ASIA skorlarının ve fonksiyonel sonuçların giderek iyileştiği tespit edildi. 24-48 saat arasında operasyona alınan 6 hastanın 5’inde ise erken dönemde anlamlı düzelmeler elde edilemedi. 3. ay kontrollerinde ise bir miktar düzelme görüldü. 1 hastada solunum sıkıntısı nedeniyle mortalite görüldü.

Sonuç: SSEH gelişiminde etkili en önemli risk faktörleri arasında antikoagülan ve antiagregan ilaç kullanımı vardır. MR tanıda değerlidir. Çekilemediği durumlarda BT de kullanılabilir. Semptomların başlaması ile cerrahi müdahale arasında geçen zaman ve ameliyat öncesi nörolojik durum (ASIA skor) prognozu etkiler. Ameliyat sonrasında fizik tedavinin de iyileşmede önemli bir yeri vardır. Sıklıkla birden fazla spinal segment etkilenebilir. Çok seviyeli ve geniş laminektomiler instabiliteye neden olabilir. Bu nedenle kanamaya ulaşmada parsiyel ya da hemilaminektomiler veya laminotomiler tercih edilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]