[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spora Katılım İçin Muayene Olmak Amacıyla Spor Hekimliği Polikliniğine Başvuran Kişilerin Demografik Özellikleri
Galip Bilen KÜRKLÜ1, Z. Işık SOLAK GÖRMÜŞ2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sporcular, muayene, tıbbi lisans verme, demografik analiz

Amaç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de spora olan ilgi ve katılım bütün yaşlarda ve cinsiyetlerde her geçen gün hızla artmaktadır. Özellikle batı ülkelerinde spora katılımın demografik özellikleri ile ilgili çok fazla sayıda çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu alandaki çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu çalışma ile ülkemizde spora katılım öncesi yapılan muayene başvurularının demografik özelliklerinin saptanmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Konya ilinde bir Spor Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniğine 1 Mayıs 2016 ile 31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki bir buçuk sene içerisinde spora katılım öncesi muayene olup lisans almak amacıyla başvuran 151 kişi cinsiyet ve yaş açısından değerlendirildi.

Bulgular: Başvuruların %87.4’ü erkek %22.6’sı kadındı ve başvurularda 18 yaşın altındakilerin yani çocukların oranı %7.9 idi. Başvurularda minumum yaş 10 maksimum ise 50 idi. Erkek başvuru yaş ortalaması 27.59±8.1, kadın başvuru yaş ortalaması 23.26±4.3, çocuklar için 13.41±3.2 ve tüm başvurular için ortalama 27.05±3.2 idi.

Sonuç: Spora katılım için yapılan muayenelerde kadın, çocuk ve yaşlı katılımcıların oranının düşük olduğu bulundu. Bu durum yabancı literatürle uyumsuzdu. Ülkemizde bu konuda daha fazla araştırma yapılması bununla birlikte kadın, çocuk ve yaşlıların sağlıklı bir şekilde spor yapmaya özendirilmesi gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]