[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-060
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Prepubertal Çocuklardaki Üreter Taşı Tedavisinde 4.5 F Semirijit Üreterorenoskopun Etkinliği ve Güvenilirliği
Ahmet KARAKEÇİ, Fatih FIRDOLAŞ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Üreter taşı, üreterorenoskop, prepubertal çocuklar

Amaç: Bu çalışmada 12 yaşından küçük çocuklardaki 4.5 French (F) semirijit üreterorenoskop (URS) ile gerçekleştirilen üreter taşı tedavisinin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 ile Aralık 2018 tarihleri arasında üreter taşı nedeni ile 4.5 F semirijit URS tedavisi uygulanan 72 hasta (36 kız, 36 erkek) geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalara ait demografik özellikler, cinsiyet, yaş, taşın yeri ve boyutu, operasyon süresi, taşsızlık oranı, stent takılma durumu, hastanede kalış süreleri ve olası komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 7.8±3.2 yıl (1–12 ) olarak bulundu. Ortalama operasyon süresi 49.7 dakika, ortalama hastanede kalış süresi 1.8 gün (1–4 gün) olarak tespit edildi. 8 hastada tam taşsızlık elde edilemediğinden dolayı double J stent (DJ) katater takılıp ikinci seans URS yapılırken 64 hastada (%88.9) tam taşsızlık elde edildi. Çalışma sonucunda majör komplikasyon gözlenmezken, minör komplikasyon oranı %16.6 olarak tespit edildi.

Sonuç: Prepubertal çocuklardaki üreter taşının tedavisi için holmium lazer ile birlikte 4.5 F semirijit URS’nin kullanımı güvenli ve etkili bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]