[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-065
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İskemi–Reperfüzyon Oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda N–Asetilsistein’in Oksidatif Hasar ve Adropin Üzerine Etkileri
Murat GÖNEN1, Ferhat BALGETİR1, Nalan KAYA2, Bekir AKGÜN3, Süleyman AYDIN 4, Tuncay KULOĞLU2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İskemi-reperfüzyon, adropin, N-asetilsistein, beyin

Amaç: Beyinde iskemi-reperfüzyon (I-R) hasarının patogenezinde oksidatif stres önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada I-R oluşturulmuş rat beyin dokusunda antioksidan özelliği bilinen N-asetil sisteinin (NAS) oksidatif hasar ve doku adropin düzeyi üzerinde meydana getirdiği değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 24 adet Wistar albino cinsi erkek sıçanlar kullanıldı. Deney hayvanları Kontrol, Sham, I-R ve IR+NAS olmak üzere 4 eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna deney süresince hiçbir uygulama yapılmadı. I-R ve I-R + NAS grubundaki sıçanlar supine pozisyonda sabitlenip servikal orta hattan basit bir insizyonla bilateral karotis kommunis arterler ortaya çıkarıldıktan sonra anevrizma klip'leri ile 60 dakika süre ile kliplendikten sonra klipler açılarak 120 dakika reperfüzyonu sağlandı. İR+NAS grubundaki sıçanlara kliplerin açılmasıyla birlikte tek doz 50 mg/kg NAS i.p. olarak uygulanıp 120 dakika reperfüzyonu sağlandı. Deney sonunda sıçanlar dekapite edildi. Sıçanlardan kan örnekleri ve beyin dokuları alındı. Rutin takip işlemleri ile dokular parafin bloklara gömüldü. Bloklardan alınan kesitlere adropin immünreaktivitesi için avidin-biodin-peroksidaz yöntemi uygulandı. Serum total antioksidan seviye ve total oksidan seviyeleri belirlendi.

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında serum total antioksidan seviye ve adropin immünreaktivitesi I-R grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalmış, total oksidan seviye I-R grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artmış saptandı. I-R grubu ile karşılaştırıldığında ise I-R + NAS grubunda serum total antioksidan seviye ve adropin immünreaktivitesi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde artmış, total oksidan seviye istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalmış saptandı.

Sonuç: Bu çalışma I-R’nin beyin dokusunda adropin seviyelerini azalttığını ve adropinin de NAS gibi antioksidan olarak koruyucu rol oynayabileceğini göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]