[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Hepatit B Hastalarında Karaciğer Histolojisini Öngörmede Noninvaziv Biyokimyasal Belirteçlerin Değerlendirilmesi
Gülden ESER KARLIDAĞ, Ümran Şumeyse ERTÜRK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B, karaciğer biyopsisi, fibrozis

Amaç: Kronik hepatit B hastalarında, son yıllarda karaciğer histolojisini öngörmek için karaciğer biyopsisine alternatif olabileceği düşünülen noninvazif testler ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile HBeAg negatif kronik hepatit B hastalarının karaciğer biyopsisindeki fibrozisin derecesi ile temel serum biyokimyasal parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, kronik hepatit B tanısı ile hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde 01 Ağustos 2012 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında takip edilen 18 yaş üzeri, HBeAg negatif ve HBV-DNA düzeyi >2000 IU/mL olup karaciğer biyopsisi yapılmış hastalar dahil edildi. Hasta dosyaları taranarak bireylerin demografik özellikleri, laboratuvar sonuçları kaydedildi ve tekrarlayan hastalar değerlendirmeye alınmadı. Hastalar Ishak fibrozis skoruna göre gruplandı ve hafif fibrozis (F≤2), orta derecede fibrozis (F3-4), siroz (F5-6) olanlar şeklinde üç gruba ayrıldı. Fibrozis skoru 5-6 olanlar sayı azlığı nedeniyle çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Çalışmaya 242 hasta alındı. Hastaların 154’ü (%63.6) erkek ve 88'i (%36.4) kadın olup, yaş ortalaması 40.84±11.06 idi. Fibrozis skoru erkek cinsiyet ve ileri yaşta daha yüksekti. Skor ve evre ilerledikçe hastalarda daha yüksek serum alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, protrombin zamanı, gama glutamil transpeptidaz, alfa-fetoprotein ve HBV-DNA seviyeleri (P<0.001) ve daha düşük trombosit sayısı (P<0.001) olduğu saptandı.

Sonuç: Bu parametreler kronik hepatit B hastalarında ileri evre fibrozisi öngörebilir. İnvaziv olmayan testler karaciğer biyopsisine olan ihtiyacı azaltır ancak ortadan kaldırmaz. Karaciğer biyopsisi ile birlikte kullanılmaları gerekir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]