[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-019
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gebelik Döneminde Yaşanan Kadın Cinsel Sıkıntı Durumu ve İlişkili Faktörler
Serap TOPATAN, Emine KOÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Samsun, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadın, cinsel sıkıntı, gebelik

Amaç: Bu çalışma, gebelik süresince kadınların cinsel sıkıntı yaşama durumlarını ve ilişkili faktörleri incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Mart 2018-Haziran 2018 tarihleri arasında bir hastanede 310 gebe ile gerçekleştirildi. Veriler literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ve Kadın Cinsel Sıkıntı Ölçeği kullanarak toplandı.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan gebelerin 18-43 yaş aralığında, 28.30±5.12 yaş ortalamasına sahip oldukları belirlendi. Gebelerin %83.2’si gebelik süresince cinsel ilişki sıklığının azaldığını, %80.0’i gebelik döneminde cinsel istekte azalma olduğunu, %71.9’u gebelikte cinselliği güvenli bulmadığını, %58.7’si gebelikte cinsel ilişkiden korktuğunu belirtti. Kadın Cinsel Sıkıntı Ölçeği kesim noktası olan ≥11.5 üzerinde puan alan gebelerin oranı %34.2 olarak belirlendi. Kadın Cinsel Sıkıntı Ölçeği ile yaş, eğitim durumu, evlilik süresi, gebelik sayısı, cinsel istekte azalma, gebelikte cinsellik yaşamaktan korkma ve cinselliği güvenliği bulma arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki tespit edildi (P<0.05).

Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda gebelik döneminde kadınların cinsel istek ve cinsel ilişki sıklığında azalma yaşadığı, cinselliklerinin olumsuz etkilendiği belirlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]