[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-034
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Endometriyum Kanserli Olgularda Miyometrial İnvazyon, Servikal ve Adneksiyal Yayılımın Değerlendirilmesinde Transvajinal Ultrasonografinin Etkinliği
Alpaslan AKYOL, Şeyda YAVUZKIR
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Endometriyum kanseri, ultrasonografi, miyometriyal invazyon

Amaç: Endometriyum kanserli olgularda miyometriyal infiltrasyon derinliği, servikal ve adneksiyal yayılımın değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografinin (TVUS) pre-operatif tanısal etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Endometriyal kanser tanısı alan 42 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. TVUS cerrahi öncesindeki 7 günlük dönemde rutin pre-operatif değerlendirmenin bir parçası olarak tüm olgulara yapıldı. Tüm hastalara total abdominal histerektomi, bilateral salpingo-ooferektomi ve rutin cerrahi evreleme yapıldı. Miyometrial invazyon, servikal ve adneksiyal tutulum transvajinal ultrasonografi ile değerlendirildi. Miyometrial invazyon derinliğine göre hastalar <%50 ve %≥50 invazyon olarak iki gruba ayrıldı. TVUS bulguları ile final histo-patolojik bulgular karşılaştırıldı.

Bulgular: Pre-operatif ultrasonografinin <%50 miyometriyal invazyon derinliğini değerlendirmedeki duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif prediktif değeri (PPD), negatif prediktif değeri (NPD) sırasıyla %82, %71, %85, %67 iken, ≥%50 miyometriyal invazyonu değerlendirme oranları sırasıyla %71, %82, %67 ve %85 idi. Servikal yayılımı değerlendirmedeki duyarlılığı, özgüllüğü, PPD, NPD'i sırasıyla %60, %89, %42, %94 idi. Adneksiyal tutulumu değerlendirmedeki etkinliği ise sırasıyla %67, %86, %44 ve %93 idi. TVUS’un <%50 miyometriyal invazyonu saptamadaki duyarlılığı servikal yayılımı saptamadaki duyarlılıktan anlamlı olarak daha fazlaydı (P=0.04).

Sonuç: TVUS endometriyum kanserinde miyometriyal invazyonun değerlendirilmesinde güvenilir bir yöntem iken, servikal ve adneksiyal yayılımın değerlendirilmesinde daha düşük bir duyarlılığa sahiptir. Ultrasonografide görüntü kalitesi ve rezolüsyonu arttıkça tanısal duyarlılığı daha da artacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]