[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-039
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Obstrüktif Uyku Apne Hastalarında Boyun Kaslarının Elastografi ile Değerlendirilmesi
Şükrü ŞAHİN1, Emre KAÇAR2
1Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Adıyaman, TÜRKİYE
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Radyoloji Bölümü, Afyonkarahisar, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, elastografi, gerinim, kas, boyun

Amaç: Obstrüktif uyku apne (OUA) hastalarındaki boyun kas gerinim oranlarının hesaplanarak kontrol grubu ile aradaki farklılığın değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi açısından eşleştirilmiş 25 OUA hastası (apne-hipopne indeksi, AHİ>15) ve 25 sağlıklı (AHİ<5) olgu çalışmaya alındı. Ultrason kompresyon elastografisi boyun kas yapılarına uygulandı. Boyun kas gerinim değerleri cilt altı yağlı dokuya oranlanarak kas gerinim oranı değerleri hesaplandı.

Bulgular: Hasta ile kontrol grubunun boyun kasları gerinim oranı değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (P>0.05). Olgularda en yüksek gerinim oranı değerlerine semispinalis kapitis kası sahip iken en düşük gerinim oranı değerlerine trapezius kası sahipti.

Sonuç: Obstrüktif uyku apne hastalarında boyun kaslarının sertliğinde artış yoktur. İncelenen kaslar arasında semispinalis kapitis en yüksek ve trapezius en düşük kas sertliğine sahiptir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]