[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Reseptörle Etkileşen Serin/Treonin Kinaz 4 (RIPK4)’ün Keratinosıtlerde Yok Edilmesi Farklılaşma Sürecini Geriye Döndürüyor
Tuba DİNÇER
Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Trabzon, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Hücre farklılaşması; keratinositler; gen ekspresyonu, gen devirme

Amaç: Derinin kendini yenilemesi bazal katmanda yerleşik öncül keratinositlerle sağlanır. Farklılaşacak olan hücreler yukarı doğru göç ederek epidermisin üst katmanlarını oluşturur. Reseptörle etkileşen serin/treonine kinaz 4 (RIPK4) derinin büyümesi ve farklılaşması için önemlidir. Bu çalışmanın amacı RIPK4’ün keratinositlerde yokluğunun HaCaT hücrelerinin farklılaşma süreci üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu deneylerde RIPK4 geni işlevsizleştirilen HaCaT (RIPK4 KO) keratinositleri kullanılmıştır. RIPK4 KO’un farklılaşma statüsünü karşılaştırmak amacıyla, farklılaşmamış bazal-benzeri ve farklılaşmış HaCaT hücreleri, deneylere dâhil edilmiştir. Hücrelerin morfolojileri mikroskopla incelenmiş ve RIPK4 protein seviyeleri Western blot analizi ile belirlenmiştir. Hücrelerin büyüme hızları, hücrelerin 4 gün boyunca sayılması suretiyle takip edilmiştir. Transfeksiyon veriminin analizi için hücreler β-galaktosidaz üreten plazmidlerle transfekte edilmiştir. Farklılaşmaya özgü markörlerin gen ekspresyon seviyeleri real-time PCR ile ölçülmüştür.

Bulgular: RIPK4 KO hücreleri kümeler halinde büyümeye eğilimli HaCaT hücrelerinden morfolojik olarak farklı bulunmuştur. RIPK4 KO hücrelerinin daha yuvarlak ve birbirinden ayrık büyüyen farklılaşmamış bazal-benzeri hücrelere benzediği gözlemlenmiştir. Hem RIPK4 hem de bazal-benzeri hücrelerde RIPK4 seviyelerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Farklılaşmamış hücre morfolojisine olan benzerliğine paralel olarak RIPK4 KO hücrelerinin HaCaT hücrelerine kıyasla daha hızlı bölündüğü, daha kolay transfekte edildiği ve farklılaşmaya özgü markörlerin ekspresyon seviyelerinin düşük olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Sonuçlar, keratinositlerde RIPK4’ün kalıcı olarak yok edilmesinin hücrelerin farklılaşmasını geriye döndürdüğünü göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]