[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-134
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karaciğer Nakli Sonrası İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi
Gökhan ERTUĞRUL1, Mahmut ZENCİROĞLU2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Hepatobilier Cerrahi ve Organ Nakli Bölümü, Ġstanbul, TÜRKiYE
2İstanbul Medipol Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ġstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnsizyonel herni, karaciğer nakli, risk faktörleri

Amaç: İnsizyonel herni, tüm ameliyatlardan sonra ortaya çıkabilecek ve hastanın yaşam kalitesini etkileyebilecek ciddi bir komplikasyondur. İnsidansı, karaciğer naklinden sonra %5 ile 35 arasındadır. Bu retrospektif çalışmanın amacı, karaciğer nakli sonrası gelişen insizyonel hernilerin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2014 - Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nde, canlı vericili karaciğer nakli yapılan 140 yetişkin hasta retrospektif olarak incelendi. İnsizyonel herni 10 (%7.1) hastada saptandı. Bu hastaların demografik ve klinik özellikleri, predispozan faktörleri ve cerrahi sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.3±5.8 yıldı. Bu hastaların 7'si (%70) erkekti. Hastaların ortalama Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 33.9±1.6 kg/m2 ( kilogram/metrekare) idi. Hastaların ortalama son dönem karaciğer hastalığı (MELD) skoru 19±2.2 idi. Hastaların ameliyat öncesi ortalama serum albümin düzeyleri 2.99±0.12 g/L idi. 8 (%80) hastada nakil sonrası şiddetli assit (>2 L) vardı. Tüm hastalardaki herni defekti prolene mesh greft ile onarıldı (açık onlay tekniği ile). Otuz altı (22-42) aylık takipte komplikasyon ve nüks görülmedi.

Sonuç: Risk grubunda yaşlı - erkek - obez hastalar, düşük serum albümin düzeyleri ve şiddetli assit vardı. Karaciğer nakli sonrası gelişen insizyonel hernilerin erken tanı ve tedavisi için özellikle bu hasta gruplarına dikkat edilmesi gerektiğini düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]