[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 215-220
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bilgisayarlı Tomografi Ürografisinde Farklı Hazırlık Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Pinar GUNDOGAN BOZDAG1, Selami SERHATLIOGLU2, Ercan KOCAKOC3, Ahmet Kursat POYRAZ4
1University of Health Sciences, Fethi Sekin City Hospital, Department of Radiology, Elazig, TURKEY
2University of Adiyaman, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Adiyaman, TURKEY
3University of Altinbas, Medical Park Bahcelievler Hospital, Department of Radiology, İstanbul, TURKEY
4University of Firat, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazig, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Tomografi, ürografi, hasta, furosemid, üreter

Amaç: Bilgisayarlı Tomografi Ürografi (BTÜ), intravenöz kontrast madde (İVKM) kullanılarak ekskretuar fazda böbrekler, üreterler ve mesaneyi değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Amacımız BTÜ öncesi hasta hazırlığı için uygulanan beş farklı yöntemi kıyaslayarak üstünlüklerini ve dezavantajlarını ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada muayeneleri sonucunda endikasyonla BTÜ taraması yapılan toplam 100 hasta dahil edildi. Olgular rastlantısal olarak 20‘şerli 5 gruba ayrıldı. Birinci gruba su içirildi. İkinci gruba salin infüzyonu yapıldı. Üçüncü gruba salin infüzyonu sonrası furosemid intravenöz olarak uygulandı. Dördüncü gruba intravenöz furosemid verildi. Beşinci gruba su içirilmesi sonrasında intravenöz furosemid yapıldı. Standart BTÜ ile üreterler proksimal, orta ve distal segmentlerde opasifikasyon derecelerine göre birbirleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Grupların ikili olarak karşılaştırılmasında; proksimal üreter segmenti için Grup II ile diğer dört grup arasında, medial ve distal üreter segmentleri için Grup II ile Grup III ve IV arasında anlamlı farklılık saptandı (P<0.05).

Sonuç: İntravenöz salinin farklı hasta popülasyonu ve hidrasyon durumu nedeniyle diğer gruplara göre üreter opasifikasyonunu artırmadığını, salinin üreterlerin peristaltik kasılmalarını ve furosemidin sağladığı homojen diürezi arttırdığını düşünüyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]