[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-118
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mastalji ile Kas İskelet Ağrıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Emel SABAZ KARAKEÇİ1, Derya ÇETİNTAŞ1, Zeynep ÖZKAN2, Pınar GÜNDOĞAN BOZDAĞ3
1Health Sciences University, Elazig Fethi Sekin City Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation Clinic, Elazig, TURKIYE
2Health Sciences University, Elazig Fethi Sekin City Hospital, General Surgery Clinic Elazig, TURKIYE
3Health Sciences University, Elazig Fethi Sekin City Hospital, Radiology Elazig, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Mastalji, ağrı, kas iskelet

Amaç: Mastalji, memenin kendisinden, meme çevresindeki kaslarda, eklemlerde ve kemiklerde meydana gelen hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mastaljili hastalarda kronik ağrı sendromları, göğüs duvarı ve vertebral patolojilerin sıklığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Polikliniğe siklik olmayan meme ağrısı ile başvuran, meme muayenesi, meme ultrasonu ve / veya mamografisi normal olan 18-60 yaş arası kadınlar çalışmaya dahil edildi. Hastalar Fibromiyalji Sendromu (FMS), Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MFPS), ağrıya bağlı vertebral patolojiler, torasik duvar patolojileri açısından değerlendirildi. Servikal ve torasik omurlar manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 54 kadın dahil edilmiş olup ortalama yaşları 44.2±10.5 yıl bulundu. Kırk beş hastaya FMS (%75), 22'sine MFPS (%40.7) tanısı konuldu. Vertebral disk patolojisi sıklığı 31 (%59.3), torasik disk patolojisi 14 (%23.3) idi. Sadece 6 (%11) hastada Costochondritis vardı. MR incelemesinde 1 (%2) hastada T4 vertebrada servikal sirinks, torasik spondiloz ve hemanjiyom saptandı. Bu hastaların sadece 5'inde (%9,3) kas-iskelet patolojisi bulunmadı. MFPS'li hastaların yaşları ile MFPS'siz hastaların yaşları arasında anlamlı bir fark bulunmuş olup, MFPS'li hastalar genç grubu oluşturmuştur (P<0.001).

Sonuç: Komşu kas iskelet sistemi yapılarından kaynaklanan ağrı, mastaljili hastalarda sıktır. Mastaljili genç hastaların daha çok FMS ve MFPS için araştırılması, daha yaşlı hastaların ise vertebral disk patolojileri açısından incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]