[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 160-167
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabetik Maküler Ödemde İntravitreal Ranibizumab Monoterapisi ve İntravitreal Ranibizumab ve İntravitreal Triamsinolon Kombinasyon Tedavisi Sonuçlarımız
Gökhan ÖZGÜR1, Berrak ŞEKERYAPAN GEDİZ2, Onur GÖKMEN3
1University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Clinic of Ophthalmology, Samsun, TURKIYE
2University of Health Sciences, Ankara Ulucanlar Eye Training and Research Hospital, Clinic of Ophthalmology, Ankara, TURKIYE
3Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, Van, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Diyabetik maküler ödem, ranibizumab, triamsinolon asetat, dirençli diyabetik maküler ödem, intravitreal enjeksiyon

Amaç: Diyabetik maküler ödem (DMÖ) tedavisinde intra-vitreal ranibizumab (IVR) monoterapisi ve IVR+intra-vitreal triamsinolon (IVTA) kombinasyon tedavisinin görme keskinliği (GK) ve santral foveal kalınlık (SFK) üzerindeki etkilerini araştırmak.

Gereç ve Yöntemler: Klinik olarak anlamlı DMÖ olan 37 hastanın 52 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara başlangıçta intra-vitreal yolla 0.5 mg / 0.05 ml ranibizumab uygulandı. 2 ranibizumab enjeksiyonunu takiben yeterli yanıt alınamayan olgulara IVR+IVTA kombinasyon tedavisi uygulandı. Görme keskinliği ve SFK değerleri enjeksiyondan önce ve enjeksiyondan 1, 3 ve 6 ay sonra karşılaştırıldı.

Bulgular: Enjeksiyondan önce ortalama görme keskinliği 0.68±0.42 logMAR iken. Birinci ve üçüncü aylarda görme keskinliğinde enjeksiyon öncesi değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı (p<0.05). Görme keskinliği altıncı ayda da artmasına rağmen, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Enjeksiyondan önce ortalama SFK değeri 557.4±157.7 μm idi. Enjeksiyon öncesi SFK ile karşılaştırıldığında 1, 3 ve 6. ayların SFK değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı (p<0.05). IVR ve IVR+IVTA kombinasyon tedavisi uygulanan hastalar 6 aylık sonuçlarla karşılaştırıldığında, ortalama GK sırasıyla 0.60±0.41 logMar ve 0.58±0.38 logMar olarak bulunmuştur; ortalama SFK değerleri sırasıyla 419.35±205.5 μm ve 487.0±215.5 μm olarak bulundu. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05).

Sonuç: IVR+IVTA kombinasyon tedavisi, intra-vitreal ranibizumab monoterapisi ile birlikte dirençli DMÖ olgularında alternatif bir yöntem olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]