[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 189-194
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Beş Yıllık Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistül Deneyimlerimiz
Latif ÜSTÜNEL, İbrahim Murat ÖZGÜLER
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, arteriovenöz fistül, radyosefalik, brakiyosefalik

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Bu hastaların hayatlarını idame ettirebilmeleri için diyaliz kaçınılmazdır. Hemodiyaliz ile diyaliz ihtiyaçlarının karşılanabilmesi içinde damar erişim yolu gerekmektedir. Arteriovenöz fistüller bu erişim yolları arasında en az komplikasyona sahip aynı zamanda en uzun süre açıklık oranları ile öne çıkmaktadır.

Gereç-Yöntem: Ocak 2016-Ocak 2020 tarihleri arasında hemodiyaliz amaçlı arterio-venöz fistül açılması amacıyla gelen 406 hasta incelendi. Radyosefalik fistül açılan 213 hasta Grup I, brakiyosefalik fistül açılan 104 hasta Grup II, daha önceden açılmış olan fistüle revizyon yapılan 89 hasta da Grup III olarak adlandırıldı. Her üç grup için alınan hastaların 1 yıllık açıklık oranları, bu açıklık oranlarının eşlik eden hastalıklar ve cinsiyet ile olan ilişkisi istatistiksel olarak incelendi.

Bulgular: Grupların verileri incelendiğinde Grup I'de diabet ile 1 yıllık tıkanma arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0.05). Grup II'de diabet ile 1 yıllık tıkanma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0.05). Brakiyosefalik fistüllerin diğer gruplar ile kıyaslandığında 1 yıllık açıklık oranları açısından anlamlı derecede iyi sonuçlar verdiğini gözlemledik (p<0.05).

Sonuç: Kalp ve damar cerrahları olarak hastalar için hayati olan bu erişim yolunu en verimli şekilde kullanabilmeleri için gayret göstermeliyiz. Sınırlı sayıda cerrahi şansımız olduğunu akıldan çıkarmadan fistül açmaya distalden başlamalı, fistülün tıkanması durumunda ise mutlaka revizyon şansı vererek açık kalım sürelerini uzatmaya katkı sağlamalıyız.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]