[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alkalen Fosfataz-Bazli Virüs Odağı (ALPspot) Saptama Testi Geliştirilmesi: Enfeksiyoz Rotavirüs Titresinin Belirlenmesi
Engin BERBER
Erciyes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Virology, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alkalin fosfataz, ALPSpot, test geliştirme, rotavirüs, virüs titrasyonu

Bovine rotavirus (BRV), buzağılarda neonatal ishalin başlıca nedenidir ve süt ve hayvancılık üretiminde önemli ekonomik kayıplara neden olur. Doku kültürü bulaşıcı dozu (TCID50), neredeyse bir asır önce virüs titrelerini ölçmek için tasarlanmış sitopatik etki (CPE) tabanlı bir mikroskobik inceleme testidir. Virüsleri çoğaltırken hücre kültürlerinde CPE'leri indüklemediğinde virüs titrelerini belirlemek zordur ve daha doğru ve güvenilir yöntemlerin geliştirilmesi gerekir.

Yeni doğan buzağılardan dışkı örnekleri toplandı ve BRV'yi saptamak için bir RT-PCR testi yapıldı. BRV suşlarını fekal süspansiyonlardan izole etmek için hücre kültür virüs izolasyon yöntemi uygulandı ve ELISA ile doğrulandı. Alkalin fosfataz temelli virüs odak (ALPSpot) testini geliştirmek ve doğrulamak için izole edilen BRV suşları kullanıldı. Alkalin fosfatazla konjuge antikorları katalize eden kromojenik bir substratın eklenmesinden sonra virüs odakları görünür hale getirildi.

Tek adımlı RT-PCR testi ile toplam 17 dışkı örneği Rotavirüs için pozitif test edildi. Hücre kültürü virüs izolasyon çalışmaları yoluyla 6 BRV izolatı başarıyla izole edildi ve ELISA'da pozitif test edildi (Cut-off: 0.247). Test duyarlılığı, TCID50 titre yöntemine kıyasla daha yüksek bir korelasyon oranı (R2=0.9833) ile ölçülmüştür ve virüs titresi açısından TCID50 ve ALPSpot yöntemi arasında istatistiki anlamlı bir fark bulunmadı. Ayrıca ALPSpot, TCID50 ile karşılaştırıldığında en düşük virüs titresini dahi tespit edebildi. ALPSpot testi, duyarlı hücre kültürlerinde BRV titrelerini ölçmek için indüklenmiş CPE gerektirmeyen güvenilir ve doğru bir yöntemdir ve küçük modifikasyonlarla koruma çalışmalarında aşı ile indüklenen veya pasif olarak aktarılan nötralize edici antikorları belirlemek için kullanılabilir. Bu çalışmada BRV titresi tespiti için ALPSpot saptama testi geliştirilerek optimize edilmesi tarif edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]