[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-012
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalıklarına Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Elif YEĞİN1, Mustafa Hayati ATALA1, Elif Ülkü DEMİR ŞERAN2, Nagehan ATALA2
1İstanbul Medeniyet University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, İstanbul, TÜRKİYE
2Kırıkkale University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Kırıkkale, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ağız sağlığı, eğitim, farkındalık, hemşirelik öğrencisi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı” dersinin iki farklı fakültedeki hemşirelik öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı farkındalıklarına etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Kırıkkale Üniversitesi’nde “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı” dersi alan 164 hemşirelik öğrencisi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden aynı dersi almayan 230 hemşirelik öğrencisi ankete tabi tutuldu. Anket, ağız ve diş sağlığı farkındalığı ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İstatistiksel analiz Pearson veya Fisher’s exact chi square test ile yapıldı.

Bulgular: Öğrencilerin gargara ve diş ipi kullanma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok iken (p>0.05), diş fırçalama alışkanlıkları arasında vardı (p<0.05). Grupların periodontal hastalıkları etkileyen faktörler ve semptomları konusundaki farkındalıkları (p>0.05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi. “Annesinde diş çürüğü olan çocuklarda çürük görülme olasılığı daha yüksektir” kavramı dersi alan öğrenciler tarafından daha iyi bilinmektedir (p<0.001). Diş çürümesinin nedeni açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (erken yaşta diş çürüğü bakterileri ile enfekte olma, p=0.001).

Sonuç: “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı” dersi alan hemşirelik öğrencilerinde ağız ve diş sağlığı farkındalığı artmıştır. Hemşireler, halk sağlığı eğitimi ve ağız sağlığı değerlendirmeleri için potansiyel aday olduklarından, bu dersin hemşirelik eğitimi müfredatına dahil edilmesi halkın farkındalığını artırıp ağız sağlığını iyileştirmeye katkı sağlayacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]