[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-073
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Oksidatif Stres İlişkili Reperfüzyon Hasarı ile TRPM2 Kanallarının Aşırı Ekspresyonu
Ferhat BALGETİR1, Tuncay KULOĞLU2, Serpil BULUT3, Caner Feyzi DEMİR1, Merve KAVAK BALGETİR2, Murat GÖNEN1, Emrah AYTAÇ1
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Elazığ, TURKİYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Elazığ, TURKİYE
3 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul, TURKİYE
Anahtar Kelimeler: Ischemia, reperfusion, rats, beyin, TRPM2, apoptosis

Amaç: TRP melastatin 2 (TRPM2) kanalı oksidatif stres tarafından aktive edilebildiğinden diyabet, inflamasyon, miyokard enfarktüsü gibi oksidatif strese bağlı hastalıklarla mücadelede yakın zamanda potansiyel bir terapötik hedef olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı bir sıçan serebral iskemi-reperfüzyon modelinde TRPM2 katyon kanalının ekspresyonunu ve histopatolojik etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplam 30 adet yetişkin erkek Wistar-Albino sıçan kullanıldı. Hayvanlar 5 gruba ayrıldı. Sham gruplarında ise deneyin 2. ve 6. saatlerinde bilateral ana karotid arterler çıkarıldı ve ratlar dekapite edildi. İskemi/reperfüzyon (I/R) gruplarında (I/R-2 ve I/R-6) bilateral ana karotid arterler çıkarıldıktan sonra anevrizma klipleri ile 45 dakika klemplendi ve sırasıyla 2 ve 6 saat reperfüzyon sağlandı. Deney sonunda dokular formalin solüsyonunda sabitlendi, MDA ve TRPM2 mRNA düzeylerinin ölçümü ve ardından rutin histolojik takip serileri uygulandı ve parafin bloklara gömüldü. Apoptotik hücrelerin tespiti için TUNEL yöntemi ve TRPM2 immüno reaktivitesinin değerlendirilmesi için avidin-biyotin-peroksidaz kompleksi kullanıldı.

Bulgular: MDA, apoptoz ve TRPM2 seviyeleri, I/R gruplarında, kontrol grubuna kıyasla I/R-6 grubunda anlamlı bir artış bulundu. Ayrıca deneysel I/R, beyin dokusunda MDA, apoptoz ve TRPM2 seviyelerini arttırdı.

Sonuç: TRPM2, serebral İ/R hasarının patofizyolojisinde önemli bir rol oynayabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]