[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 134-139
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pnömonili Sığırların Burun Boşluklarında Bulunan Bakteriyel Patojenlerin MALDI TOF MS ile İdentifikasyonu
Pelin Fatoş POLAT DİNÇER1, Zeynep YERLİKAYA2, Burcu KARAGÜLLE2
1Dokuz Eylul University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, İzmir, TÜRKİYE
2Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: MALDI-MS, sığır, solunum, pnömoni

Bu çalışmanın amacı, pnömonili sığırlarda MALDI-TOF MS kullanarak nazal kavitede bulunan patojenlerin etiyolojik spektrumunu belirlemektir. Çalışma materyalini İzmir'in farklı ilçelerinden 24 ayrı çiftlikten pnömoni semptomu gösteren 2 ile 7 yaş arasında 64 sığır, 30 ile 85 günlük yaştaki 39 buzağı ve 20 sağlıklı sığır ve buzağı oluşturdu. Tüm hayvanların klinik muayeneleri yapıldıktan sonra kömürlü amies transport besiyerli svap kullanılarak nazal numune alındı. Yapılan klinik muayene de solunum frekansı, kalp frekansı ve rektal sıcaklık pnömoni semptomu gösteren vakalarda kontrole göre istatistiksel olarak yüksek (<0.001) tespit edildi. MALDI-TOF MS ile sığır numunelerinden 17 farklı bakteri izole edildi. Sırasıyla; Escherichia coli (E. coli) (% 32.8), Staphylococcus lentus (S. lentus) (% 28.1), Staphylococcus sciuri (S. sciuri) (% 21.8) en fazla izole edilen patojenler oldu. Buzağılardan ise 13 farklı bakteri izole edildi. Sırasıyla; E. coli (% 46.1), S. lentus (% 41), Staphylococcus xylosus (S. xylosus) ve S. sciuri (% 7.6) en fazla izole edilen bakteriler oldu. Mycoplasma izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu için ise PCR yapıldı. Sığır ve buzağılardan alınan örneklerin 29'unda Mycoplasma spp. 24'ünde ise Mycobacterium bovis (M. bovis) izole edildi. M. bovis ile mix enfeksiyon yapan etkenlerden en fazla S. sciuri (% 12.5) ve E. coli (% 12.5) tespit edildi. Bu bulgular bölgemizdeki pnömoni etkenlerinin spektrumunu ortaya koyarken, MALDI-TOF MS ile burun boşluğundaki patojenlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilebileceğini göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]