[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 238-244
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Solunum Sistemi Hastalığı Olan Atlarda Serum Kollektin-11, Surfaktan Protein A ve D ile Akut Faz Protein Düzeyinin Diagnostik ve Prognostik Önemi
Ömer DENİZ1, Mehmet ÇİTİL2
1Türkiye Jokey Kulübü, İzmit Merkez Aşım İstasyonu, Kocaeli, TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: At, ELISA, kollektin-11, solunum sistemi

Bu çalışmanın amacı, solunum sistemi hastalığı olan atlarda serum kollektin-11, surfaktan protein A (SP-A) ve D (SP-D) ile akut faz protein düzeylerinin diagnostik ve prognostik öneminin araştırılmasıdır. Sunulan çalışmada, klinik olarak sağlıklı olduğu belirlenen 18 at kontrol grubunu (Grup I) oluştururken solunum sistemi problemi olan 18 at hastalık grubunu (Grup II ) oluşturdu. Grup II’nin 0. [2.05 (1.51-2.76) μg/mL] ve 7. gün [1.57 (1.30-3.04) μg/mL] Cl-11 konsantrasyonunun, Grup I’in konsantrasyonuna [0.63 (0.44-2.09) μg/mL] göre önemli düzeyde arttığı tespit edildi (P=0.027, P=0.027). Grup II’nin 0. (P=0.012), 7. (P=0.004) ve 14. gün (P=0.014) SP-D konsantrasyonu, Grup I’in SP-D konsantrasyonuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Ayrıca Grup II’nin 0. (P=0.01) ve 7. gün (P=0.004) SP-A konsantrasyonu, Grup I’in SP-A konsantrasyonundan yüksek olduğu belirlendi. Akut faz proteinlerinden serum amiloid A ve fibrinojenin Grup II’de 14. Gün konsantrasyonlarında Grup I’e göre önemli artışlar olduğu tespit edildi. Bir diğer akut faz protieni olan Hp’nin ise 7. ve 14. gün konsantrasyonları Grup II’de Grup I’e kıyasla anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Elde edilen bu ön bulgulara göre, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve prognozunda serum kollektin-11, SP-A ve SP-D konsantrasyonlarının önemLi rol oynayabileceği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]