[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 223-227
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tiroid Nodüllerinde Bethesda Sınıflamasına Göre Önemi Belirsiz Atipi Tanısı Alan Hastalara Lobektomi Optimal Cerrahi Yaklaşımdır
Ömer Faruk AYDOĞAN1, MÜRŞİT DİNÇER1, KADER UĞUR2, ONUR AĞ1, EBUZER DÜZ1, REFİK AYTEN1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrin Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Guatr, nodul, tiroid, önemi belirsiz atipi

Amaç: Bethesda sınıflamasına göre önemi belirsiz atipi tanısı alan hastalarda yapılan cerrahi türü tartışılmaya devam etmektedir. Farklı merkezlerdeki operasyon sonrası malignite oranları değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada; ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu önemi belirsiz atipi(öba) olan hastalarda, lobektomi, lobektomi yapılıp histopatoloji malign gelmesi üzerine tamamlayıcı tiroidektomi ve total tiroidektomi yapılan hastaların ameliyat öncesi bulguları ve ameliyat sonrası komplikasyonların karşılaştırılması planlandı.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2014 ile Mart 2021 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Hastanesine başvuran tiroid nodülü olan ve Bethesda sınıflamasına göre önemi belirsiz atipi/ önemi belirsiz folliküler lezyon olarak raporlanan 1230 hasta retrospektif olarak incelendi ve ameliyat edilen 228 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya Fırat Üniversitesi Etik Kurul onayı 5.3.2020 tarihinde alındıktan sonra başlandı.

Bulgular: Hastaların ameliyat sonrası histopatolojik sonucu 106 (%46.5) hasta malign 122 (%53. 5) hasta benigndi. Benign olan hastaların yaş ortalaması 47.02±11.397 iken malign olan hastaların yaş ortalaması 50.75±11.993 olarak tespit edildi. Malign olan hastaların yaş ortalaması benign olan hastalara göre anlamlı yüksekti. Total tiroidektomi yapılan hastalar ile tek taraflı lobektomi yapılıp malign gelmesi üzerine tamamlayıcı tiroidektomi yapılan hastalar arasında komplikasyon açısından bir fark görülmemiştir.

Sonuç: Ardışık olarak iki kere önemi belirsiz atipi tanısı alan hastalara lobektomi yapmak yeterli bir cerrahidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]