[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3
Komorbiditelerin COVID-19 Prognozuna Etkisi Sanılandan Daha Fazla: Bölgemizin Özeti
Merve YILMAZ BOZOGLAN, Gülden ESER KARLIDAG
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Siklofosfamid ile İndüklenen Karaciğer Hasarında Resveratrolün İyileştirici Etkileri
Nuray BOSTANCIERİ, Hülya ELBE, Aslı TAŞLIDERE, Elif TAŞLIDERE, Gonca OZAN KOCAMÜFTÜOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SNAP-II VE SNAPPE-II Risk Tahmin Modellerinin Performansının Değerlendirilmesi
Betül DAĞOĞLU HARK, Hüseyin Refik BURGUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

COVID 19 Enfeksiyonu Tanısı Alan Çocuk Olguların Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Mustafa YILDIRIM, Yavuz ATAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerde İş Yaşam Kalitesinin İrdelenmesi
Erhan ATICI, Süleyman Erhan DEVECİ, İrem BULUT, Osman KURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Anjiyografi İşlemi Sırasında Kontrast Madde Kullanımını Takiben Akut İnflamatuar Yanıtın Değerlendirilmesi
Özlem SEÇEN, Mehmet AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
İzzet ÖKÇESİZ, Halil DÖNMEZ, Muhammet Mustafa ETLEÇ, Zehra Filiz KARAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tiroid Nodüllerinde Bethesda Sınıflamasına Göre Önemi Belirsiz Atipi Tanısı Alan Hastalara Lobektomi Optimal Cerrahi Yaklaşımdır
Ömer Faruk AYDOĞAN, MÜRŞİT DİNÇER, KADER UĞUR, ONUR AĞ, EBUZER DÜZ, REFİK AYTEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’deki Kadınlarda Kullanılan Aile Planlaması Yönteminin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Etkisi
Sümeyye BARUT, Esra GÜNEY, Tuba UÇAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elektif Transradiyal Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda İşlem Sonrası Radiyal Arter Oklüzyonu Gelişimi ile Sistemik İnflamasyon İlişkisi
Nail Burak ÖZBEYAZ, Gökhan GÖKALP
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lomber Vertebra Metastazı ve Üç Farklı Radyoterapi Plan Tekniği: Dozimetrik Çalışma
Gonca HANEDAN USLU, Mehmet EREN, Sema YILMAZ RAKICI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ekrin Diferansiyasyonu Olan Adneksiyal Tümörlerin Gelişimi: Literatür Taramasında
Hilal BALTA, Şenay ERDOĞAN DURMUŞ, İlknur ÇALIK, Sevilay ÖZMEN, Ebru ŞENER, Ali KURT, Mehmet Eşref KABALAR, Nevin KOCAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Resveratrolün Radyoterapi ile Indüklenen Nöroenflamasyon Üzerindeki Anti-Enflamatuvar Etkileri
Azibe YILDIZ, Tuba ÇİFTÇİ, Seyhan POLAT, Mehmet GÜNATA, Hakan PARLAKPINAR, Öztun TEMELLİ, Alaadin POLAT, Nigar VARDI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Heparinin İndüklediği Trombositopeni Gelişen COVID-19 Pnömonili Üç Olguda Fondaparinux ile Tedavi Sonuçlarımız: Olgu Sunumu
Erkan ÇAKMAK, Ayşe ŞAHİN TUTAK, Nevzat GÖZEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  YAZAR DİZİNİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  DANIŞMAN LİSTESİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]