[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 242-247
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lomber Vertebra Metastazı ve Üç Farklı Radyoterapi Plan Tekniği: Dozimetrik Çalışma
Gonca HANEDAN USLU, Mehmet EREN, Sema YILMAZ RAKICI
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, Rize, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Radiotherapy, vertebra metastazı, planlama teknikleri

Amaç: Radyoterapi (RT) uygulamalarında geçmişten günümüze birçok teknoloji ve planlama sistemleri geliştirilmiştir. Ortak amaç hedef volüme en yüksek dozu verirken, hedefe yakın normal dokuların en az doz almasını sağlamaktır. Bu doğrultuda hastaya en uygun RT cihaz-planlama sistemini seçerken kendi kliniğimizde bulunan yöntemlerin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: RT uygulanmış T12-L5 vertebra kemik metastazlı 10 hastanın tedavi simülasyon tomografileri kullanıldı. Her hastanın hedef ve normal doku volümleri aynı radyasyon onkoloğu tarafından konturlandı. Klinik Hedef Volüm (CTV) olarak T12-L5 vertebra kemikleri, 0.5 cm her yöne marj verilerek de Planlanan Hedef Volüm (PTV) oluşturuldu. Üç Boyutlu Konformal RT (3B-KRT), Yoğunluk Ayarlı RT (YART) ve Volümetrık Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi (VMAT) teknikleri ile her hastaya üç ayrı plan aynı uzman radyasyon onkoloji fizikçisi tarafından yapıldı. Toplam 30 plan çalışıldı. Günlük 200 cGy fraksiyon ile toplam 40 Gy doz şeması kullanıldı. Konformalite indexi (CI), homojenite indexi (HI), Medulla Spinalis (MS), Sağ ve Sol Böbrek dozları karşılaştırıldı. Monitör Unit (MU) ve PTV dozlarına da bakıldı.

Bulgular: PTV 40 ortalama doz YART’de daha düşük, D%5 3B-KRT planında en yüksek olarak anlamlı fark ile tespit edildi (p<0.001). HI ve MS maksimum dozları planlar arası anlamlı farklılık göstermedi (p>0.001). CI, sağ böbrek ve sol böbrek ortalama dozları ise planlar arası anlamlı farklılık gösterdi(p<0.001). En düşük MU değeri 3B-KRT planında elde edildi (p<0.001).

Sonuç: Özellikle lomber vertebra gibi kemik metastazları palyasyonu için RT uygulamalarında 3B-KRT, YART ve VMAT sistemlerinden hangisi kliniklerde mevcut ise kullanılabilir, seans süresi daha kısa, olduğu için bu hastaların ek böbrek sorunları yok ise 3B-KRT ucuz fiyat ödemesi nedeniyle ilk tercih edilen plan olmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]