[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 086-090
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Covid-19 Pandemi Sürecinin İdiopatik Periferik Fasiyal Paralizi İnsidansı Üzerine Etkisi
Orkun EROĞLU, Abdulvahap AKYİĞİT, Erol KELEŞ, Turgut KARLIDAĞ, İrfan KAYGUSUZ, Emrah İPEK, Şinasi YALÇIN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İdiopatik periferik fasiyal paralizi, Covid-19, İnsidans, pandemi

Amaç: Bu çalışmada Covid-19 pandemisinin idiopatik periferik fasiyal paralizi (İPFP) insidansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışma, Mart 2016 ile Şubat 2022 tarihleri arasında İPFP tanısı ile tedavi edilen hastaları içermektedir. Hastaların yaş, cinsiyet ve eşlik eden kronik hastalıklar gibi demografik verileri kaydedildi. Hastalar iki dönemde değerlendirildi; pandemi dönemi (Mart 2020-Şubat 2022 tarihleri arasında tanı konulan hastalar) ve pandemi öncesi dönemi (Mart 2016-Şubat 2020 tarihleri arasında tanı konulan hastalar) kapsıyordu. Ayrıca hastalar Mart 2016-Şubat 2017 (1. grup), Mart 2017-Şubat 2018 (2. grup) Mart 2018-Şubat 2019 (3. grup), Mart 2019-Şubat 2020 (4. grup), ve Mart 2020-Şubat 2021(5. grup) ile Mart 2021-Şubat 2022 (6. grup) tarihleri arasında tanı almış olanlar olmak üzere 6 farklı gruba ayrıldı.

Bulgular: Çalışmaya pandemi öncesi dönemde 362, pandemi döneminde 216 hasta olmak üzere toplam 578 hasta dahil edildi. Pandemi döneminde yatan hasta olarak takip edilen hastalardan ikisinde Covid-19 tanısı amacıyla yapılan gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi pozitifliği saptandı. Çalışmamızda pandemi öncesi dönemde İPFP insidansını 15/100.000; pandemi döneminde ise 18.1/100.000 olarak saptadık.

Sonuç: İPFP etiyolojisinde viral enfeksiyonların çok önemli bir role sahip olduğu bilinmesine rağmen biz bu çalışmamızda pandemi döneminde İPFP insidansında artış olmadığını tespit ettik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]