[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-119
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ İli Sivrice Eğitim Araştırma Bölgesinde 35 Yaş ve Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
Osman KURT1, Edibe PİRİNÇCİ2, Ufuk ACAR3, İ. Halil AKKUŞ4, S. Erhan DEVECİ2, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL5
1Adıyaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, Adıyaman, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
4Elazığ Merkez Aile Hekimliği Birimi, Elazığ, TÜRKİYE
5Arel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, vücut kitle indeksi, kan basıncı

Amaç: Bu çalışma Elazığ İli Sivrice ilçesinde 35 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon prevalansı ve etkileyen risk faktörlerinin saptanması amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın evrenini Elazığ ili Sivrice ilçe merkezinde ikamet eden 35 yaş ve üzeri bireyler oluşturmuştur. Araştırmaya 364 kişi dahil edilmiştir. Ankete katılan bireylerin tansiyonu üç kez ölçülüp, ortalamaları alınmıştır. Hipertansiyon kriteri olarak Amerika Ulusal Komitesinin (JNC-7) Yüksek Kan Basıncının Önlenmesi, Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Tedavisi 7. Raporuna göre yapılan sınıflama kullanılacak olup kan basıncının 140/90 mm-Hg ve üstünde olması hipertansiyon olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Hipertansiyon sıklığı %35.4 olarak bulunmuştur. Hipertansiyon saptananların %48.1’i hastalığının farkında olup, %46.5’i ilaç tedavisi almaktadır ve bunların %30.0’ı kontrol altındadır. Bu çalışmadaki kadınların %42.7’sinde, erkeklerin %27.9’unda hipertansiyon bulunduğu tespit edilmiştir. Hipertansiyon prevalansı yaşla birlikte artmakta olup 35-44 yaş grubunda %17.1 olan bu oran, 65 ve üzeri yaş grubunda %70.1’e ulaşmaktadır. Bu çalışmada, bekarlarda, eğitim düzeyi düşük olanlarda, ev hanımlarında, Body Mass Indeksi (BMI) yüksek olanlarda, Diabetes Mellistusu (DM) olanlarda, sigara içmeyenlerde, alkol kullanmayanlarda, düzenli egzersiz yapmayanlarda hipertansiyon prevalansı daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Araştırma grubunda, hipertansiflerin tedavi-kontrol oranları düşük, obezite oranları ise yüksektir. Toplumda hipertansiflere yönelik eğitim, bilinçlendirme faaliyetleri, toplu yürüyüş aktiviteleri gibi gerekli önlemler alınmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]