[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 157-161
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Cisplatin'in Yol Açtığı Akciğer Hasarında Edaravon’un Rolü
Özlem KARA1, Asuman KİLİTCİ2
1Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Medicine Department of Histology and Embryology, Kırşehir, TÜRKİYE
2Duzce University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Düzce, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sıçan, akciğer, cisplatin edaravon

Amaç: Cisplatin’in neden olduğu akciğer dokusu hasarında edaravonun rolünü değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: 40 adet Wistar albino rat kullanılarak 4 grup oluşturuldu. Grup 1'de (kontrol grubu) (n=10) herhangi bir ilaç verilmedi ve herhangi bir işlem yapılmadı. Grup 2'de (cisplatin grubu) (n=10) sadece 7,5 mg/kg cisplatin verildi. Grup 3'te (edaravon grubu) (n=10) sadece 1 mg/kg edaravon verildi. Grup 4'e (cisplatin+edaravon grubu) (n=10) 7,5 mg/kg cisplatin ve 1 mg/kg edaravon verildi. Kan malondialdehid (MDA) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri çalışıldı. Tüm gruplarda akciğerler çıkarıldı. Doku hasarı ışık mikroskobu kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca değerlendirme için immünohistokimya kullanıldı.

Bulgular: Cisplatin grubunda MDA ve NO düzeyleri diğer gruplara göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Histopatolojik hasar cisplatin grubunda diğer gruplara göre daha belirgindi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). CD68 ve bcl 2 ile immün boyama, sisplatin grubunda immün ekspresyonun cisplatin+edaravon grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğunu gösterdi.

Sonuç: Kısa dönem bulgularımıza göre edaravon, cisplatin kaynaklı akciğer hasarının önlenmesinde etkilidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]