[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 200-205
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Travmatik Diş Yaralanmaları: Türkiye’deki Aile Hekimlerinin Bilgi ve Tutumlarının Araştırılması
Adem GÖK1, Osman ATAŞ2, Tuba GÖK3
1Firat University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Elazig, TURKIYE
Firat University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Elazig, TURKIYE
3Firat University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Elazig, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Travmatik diş yaralanması, aile hekimleri, diş travması, bilgi, tıp eğitimi

Amaç: Travmaya maruz kalan bireyler yakınları tarafından en yakın sağlık kuruluşuna getirilmekte veya yönlendirilmektedir. Türkiye'de en yaygın sağlık hizmetleri birinci basamak Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimleri tarafından verilmektedir. Hastalar, bir diş hekimine hemen ulaşamadıkları zaman tıp doktorlarından travmatik diş yaralanmaları (TDY) tedavisi almayı beklemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin travmatik diş yaralanmalarına ilişkin bilgi ve tutumlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplamda 110 aile hekimi katılmıştır. Anketler Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir toplantıda aile hekimlerine demografik verilerini, travmatik diş yaralanmaları hakkındaki bilgilerini ve tutumlarını değerlendiren 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bir anket dağıtılmıştır. Toplantı sonunda katılımcılardan anketler toplanmıştır.

Bulgular: 86 anket formunun eksiksiz olarak yanıtlanmasından elde edilen sonuçlara göre, aile hekimlerinin %75'i TDY konusunda herhangi bir eğitim almamıştır. Aile hekimlerinin %86'sı TDY konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşünmektedir. Aile hekimlerinin %53,5'i muayenehanelerinde en az bir kez TDY hastası ile karşılaştığını bildirmiştir. Verilen yanıtlarda aile hekimlerinin %75'i tıp fakültelerinde TDY hakkında eğitim verilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Sonuç: Bu çalışma, aile hekimlerinin çoğunluğunun avülsiyon ve kron kırığı gibi TDY vakalarını yönetmek için gerekli bilgiye sahip olmadığını ortaya koydu. Bu nedenle, aile hekimlerinin travmatik diş yaralanmalarını uygun şekilde yönetebilmeleri için tıp eğitimi sırasında ve sonrasında eğitim programları gereklidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]