[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 206-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şiddetli Preeklampside Magnezyum Sülfatın QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi
Şeyda YAVUZKIR1, Melike ASLAN1, Nurdan YURT1, Mustafa YAVUZKIR2
1Firat University, Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, Elazig, TURKIYE
2Firat University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Elazig, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, magnezyum sülfat, şiddetli preeklampsi

Amaç: Şiddetli Preeklampsili hastalarda EKG deki QT mesafesini hesaplamak ve tedavide verilen magnezyum sülfatın QT dispersiyonu (QTD) üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Şiddetli preeklampsi olan 30 gebe ve benzer yaş aralığı ve gebelik haftasında olan, herhangi bir sistemik hastalık ve gebelikle ilişkili komplikasyonların görülmediği 30 gebe kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Tüm olguların 12 kanallı EKG leri çekildi, kaydedildi. Düzeltilmiş QT (QTc) aralığı hesaplandı.

Bulgular: Şiddetli preeklemtik olguların QTc dispersiyonu 49.35±3.33 msn olarak ölçüldü. Kontrol grubunun QTc dispersiyonu 31.39±0.91msn olarak ölçüldü. Preeklampsi ve kontrol grubu arasında anlamlı istatiksel fark izlendi. (p<0.001). Magnezyum sülfat sonrası şiddetli preeklemtik gebelerde QTc dispersiyonu 33.43±1.13 msn geriledi (p<0.001).

Sonuç: Şiddetli preeklemsi QTc dispersiyonunu belirgin olarak artırmaktadır. Tedavide Magnesium Sülfat verilmesi QT dispersiyonunu olumlu olarak etkilemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]