[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 227-231
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Solunum Egzersizi Yapma Durumlarının Uyku ve Kaygı Düzeyine Etkisi
Dilek GÜNEŞ1, Nur Özlem KILINÇ2, Fatoş UNCU2, Gamze KIRKIL3
1Fırat University, Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat University, Faculty of Health Sciences, Department of Public Health Nursing, Elazig - TURKIYE
3Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Chest Disease, Elazig - TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Solunum egzersizi, uyku, kaygı, hemşirelik

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hastaların solunum egzersizlerinin uyku ve kaygı düzeylerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın evreni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Kliniklerinde ameliyat olan tüm yetişkin hastalardan oluşmaktadır, araştırma örneklemi 200 hasta olarak belirlenmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Richards-Campbell Uyku Ölçeği (RCSQ) ve Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) kullanılarak yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 48.26±18.92’dir. Ayrıca %93.5'i hemşirelerden solunum egzersizi eğitimi aldığını, %63'ü solunum egzersizi eğitimi veren kişinin hem egzersizi uyguladığını hem de hastalara yaptırdığını belirtmiştir. Solunum egzersizini öğretme değişkeni ile RCSQ toplam puanı arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. RCSQ (p=0.001) ve durumluk kaygı ölçeği (p=0.001) sıra ortalamaları dikkate alındığında, fark ameliyat öncesi solunum egzersizi yapılan grup lehinedir.

Sonuç: Solunum egzersizleri öğretilen hastaların uyku kalitelerinin arttığı ve durumluk kaygılarının azaldığı bulundu. Hastaların tedavisinin etkinliğini artırmak için etkili solunum egzersizi önerilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]