[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 249-254
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dental İmplant Uygulanan Hastaların Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Rıdvan GÜLER, Nedim GÜNEŞ
Dicle University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Diyarbakir, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: İmplant, retrospektif çalışma, demografik

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 2020-2022 yılları arasında kliniğimizde dental implant cerrahisi uygulanan hastaların demografik ve klinik durumlarını ile yerleştirilen implantların özelliklerini retrospektif olarak incelemek ve tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ile değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 2020-2022 yılları arasında Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi kliniğimizde dental implant endikasyonu ile opere edilen 150 hastanın tıbbi dosyalarından elde edilen demografik veriler (yaş ve cinsiyet), dişsizlik durumları, implantların lokasyonları ve boyutları (çap ve uzunluk) kaydedildi. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel analizler ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 150 hasta (88 kadın ve 62 erkek) dâhil edildi. Bu hastaların yaş ortalaması 54 (18-75) idi. En fazla tedavi edilen yaş aralığı 41 hasta (%27) ile 46-55 yaş aralığıdır. Maksillaya 264 implant (%56.1) ve mandibulaya 206 implant (%43.9) yerleştirildiği tespit edildi. Ayrıca implantların 158’si (%34) anterior bölgede, 312’si (%66) posterior bölgede lokalizedir. İmplantların ortalama çapı 3.85 mm ve ortalama uzunluğu 11.4 mm’dir.

Sonuç: Bu çalışmada, en sık dental implant uygulanan yaş aralığı 46-55 yıl olup, en sık implant endikasyonu dişsiz sonlanan kısmi dişsizlik olarak belirlendi. En sık dental implant uygulanan bölgeler mandibular 1. molar ve maksiller 1. molar diş bölgeleri olarak tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]