[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 261-264
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parasetamolün Dişi Sıçanlarda Mesane Düz Kasının Spontan Kasılması Üzerindeki Olası Etkisi
Emine KAÇAR1, Münevver Gizem HEKİM2, Ahmed Sait BOZYİL1, Zübeyde ERCAN3, Fatih TAN4, Orhan SAYIN1, İhsan SERHATLIOĞLU5
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Osmaniye, TÜRKİYE
5Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Parasetamol, mesane, izometrik kontraksiyon, sıçan

Amaç: Analjezik ve antipiretik etkisinden dolayı geniş kullanım spektrumuna sahip bir farmakolojik ajan olan parasetamolün, üriner sistemi etkileyen hastalıklarda da sıklıkla kullanılmasına rağmen mesane kasılması üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı parasetamolün mesane düz kasının kasılmasına olan etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Diöstrus fazındaki Wistar-albino cinsi dişi intakt sıçanlardan çıkarılan mesane stripleri (2 mm x 10 mm), 1.5 gramlık gerim altında 37 ⁰C ve 7.4 pH’da krebs solüsyonu içeren 5mL’lik izole organ banyosuna asılmıştır (n=7). Spontan kasılmaların regülasyonu akabinde 1000 μM ve 2000 μM dozlarındaki parasetamol, kümülatif olmayan şekilde eklenmiştir. Uygulamanın öncesinde ve sonrasında elde edilen zirveden zirveye ve eğri altında kalan alan değerleri % değişim olarak standardize edilmiştir. Veriler, SPSS 22.0 programında eşleştirilmiş t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Parasetamol uygulamasının mesane düz kasının spontan kasılması üzerinde 1000 μM ve 2000 μM dozlarında belirgin şekilde inhibitör etki gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Parasetamol uygulaması doz bağımlı olarak mesane düz kasının kasılması üzerinde inhibitör etkiye sahiptir ve bu etkinin gerek üriner sistem patolojilerine sahip bireylerde gerekse farklı endikasyonlar dahilinde parasetamol kullanımı hususunda göz önünde bulundurulması klinik olarak önem arz etmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]