[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-047
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parasetamolün Dişi Sıçanlarda Bronş Düz Kas Kontraksiyonu Üzerindeki In Vitro Etkilerinin Araştırılması
Emine KAÇAR1, Mehtap PERVİN1, İhsan SERHATLIOĞLU2 Ahmed Sait BOZYİL1, Orhan SAYIN1, Münevver Gizem HEKİM3, Zeynep Dila ÖZ1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 3Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Fizyoloji Departmanı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Parasetamol, bronş, izometrik kontraksiyon, sıçan

Amaç: Parasetamol analjezik ve antipiretik olarak yaygın kullanılan farmakolojik bir ajandır. Birçok farmakolojik ajan gibi farklı sistemler üzerinde de etkinliğinin olabileceği düşünülmüş, hatta bu bağlamda daha önce yapılan çalışmalarda uterus ve mesane düz kasının kontraktil aktivitesi üzerinde inhibisyona neden olduğu gösterilmiştir. Başka bir düz kas olan bronş üzerinde de parasetamolün etkinliğinin olup olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmada, parasetamolün dişi sıçanların bronş düz kasının kontraktil aktivitesi üzerindeki olası etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Diöstrustaki Sprague-Dawley cinsi dişi erişkin sıçanların çıkartılan bronşlarından 3 mm’lik halka şeklinde stripler elde edildi. 1.5 gram gerim altında krebs solüsyonu içeren izole organ banyolarına asıldı (n=8). Regülasyon periyodunun ardından önce 0.1 M parasetamol uygulandı. Sonrasında dokular yıkandı ve 10 μM asetilkolin (Ach) ile indükleme üzerine 0.1 M parasetamol uygulandı. Uygulama öncesi ve sonrası maksimal kasılma değerleri (Emax) % değişim olarak normalize edildi. İstatistiksel olarak verileri değerlendirmek için eşleştirilmiş t testi ve Student’s t testi kullanıldı.

Bulgular: Parasetamol, hem Ach ile indüklenmemiş (p<0.05) hem de indüklenmiş (p<0.001) bronş düz kas kontraktil aktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı azalmaya neden oldu. Ach ile indüklenmiş bronş düz kas kontraktil aktivitesinde daha güçlü inhibisyona neden olmuştur (p<0.05).

Sonuç: Parasetamolün hem bazal hem de Ach ile indüklenmiş bronş kontraksiyonu üzerinde inhibitör etkiye neden olduğu gözlemlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]