[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 291-294
[ English ] [ PDF ]
UNSTABLE ANGİNA PEKTORİSLİ HASTALARDA C-REAKTİF PROTEİN (C-RP) DÜZEYLERİ VE KORONER ARTER TUTULUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Mehmet AKBULUT, Yusuf ÖZKAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, Karasız angina pektoris, Koroner arter hastalığı

C-reaktif protein (C-RP) düzeyinin yüksek olduğu kararsız angina pektoris (UAP)’li hastaların prognozu kötüdür. UAP’li hastalarda, C-RP seviyesi ile anjiyografik olarak tutulan koroner arter lezyon lokalizasyonu, tutulan damar sayısı, kardiyak troponin T (cTnT) seviyesi ve kardiyak olayların görülme sıklığı arasındaki ilişki araştırıldı.

Çalışmaya, refrakter UAP’li yaş ortalaması: 59±1 yıl; semptom devam süreleri: 4.5±1 saat olan toplam 57 erkek hasta alındı. Hastaların hiçbirinde, akut faz reaktanlarını etkileyebilecek geçirilmiş miyokard infarktüsü (MI), travmatik yaralanma, inflamasyon ve tümöral hadiseler bulunmamaktaydı. İlk 48 saatte 6 saat ara ile seri EKG ve kardiak enzim markerleri ölçüldü. Vakalar, bazal C-RP seviyelerine göre Grup-I (CRP > 5 mg/dl) ve Grup-II (C-RP≤5 mg/dl) olmak üzere ikiye ayrıldı. 72 saat sonra tüm vakalara, koroner anjiyografi yapılarak, gruplar arasında tutulan koroner arterlerdeki lezyon lokalizasyonu, damar sayısı, cTnT seviyesi (≥1ng/ml) ve kardiyak olayların görülme sıklığı araştırıldı. Her iki grupta rekürent semptomlar (RS) dışında MI ve kardiyak ölüm görülmedi.

Gruplarda arasında; yaş, cinsiyet, semptomların devam süresi, tutulan koroner arter lezyon lokalizasyonu, lezyon proksimalliği ve risk faktörleri açısından istatistiksel anlamda fark bulunamadı (p>0.05). 1. Grup da, tutulan damar sayısı, cTnT’si (+) olan vaka sayısı ve kardiyak olayların (RS) görülme sıklığı, 2. Gruba göre istatistiksel olarak amlamlı derecede yüksekti (p<0.05).

Sonuç olarak, akut faz reaktanlarından C-RP seviyesi yüksek UAP’li hastalarda; tutulan damar sayısı, cTnT’nin (+)’liği ve rekürent semptomlar arasında yakın ilişki olduğu görüldü.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]