[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 295-300
[ English ] [ PDF ]
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ OLGULARDA TRANSİZYONEL ZONDA İZOLE PROSTAT İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (PIN) İNSİDANSI VE YAŞ, PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (PSA) VE PSA DANSİTESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ
M. Kemal ATİKELER, Rahmi ONUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, PIN, PSA, prostat kanseri

Prostat kanseri erkek hasta popülasyonunda son yıllarda en sık rastlanılan kanser türüdür. Tümörün prostat kapsülü dışına taşdığı olgularda genellikle tam bir iyileşme imkansızdır. Bu nedenle, prostat kanserine erken dönemde tanı konulması için uygulanabilecek tanı metotlarının belirlenmesi son yıllarda pek çok araştırmanın en önemli konusu olmuştur.

Klinikte, benign ve malign prostat doku ayırımını belirlemede farklı biyokimyasal parametreler kullanılmaktadır. Bu parametrelere ek olarak, prekanseröz olma özelliği nedeni ile prostatik intraepitelyal neoplazi (PIN) de, benign prostat hiperplazili hastalarda invazif prostat kanserinin olası prekürsörü olarak araştırılan histopatolojik bir lezyondur. Prostatik intraepitelyal neoplazi stromal invazyon olmaksızın duktus-asiner hücre proliferasyonu ile karakterize ve değişik derecelerde nükleer anaplazi gösteren bir lezyondur.

Bu ça1ışmada, benign prostat hiperplazisi nedeni ile prostatektomi uygulanan olgularda, histopatolojik olarak incelenen prostat transizyonel zon doku örneklerinde PIN lezyonun varlığı araştırıldı. Ayrıca, PIN'nin benign prostat hiperplazili hastalarda transizyonel zonda görülme sıklığı belirlenerek yaş, PSA ve PSA dansitesi gibi klinik değişkenlerle olan ilişkisi incelendi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]