[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 307-314
[ English ] [ PDF ]
ÇEŞİTLİ KANSER TİPLERİNDE KROMOZOMAL FRAJİL BÖLGELERİN ARAŞTIRILMASI
Necati DENİZ, Halit ELYAS, Haluk AKIN, Hüseyin YÜCE
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Frajil bölge, insan kromozomu, kanser

Kanser genetiğinde son çalışmalar, tümör dokusunda oluşan kromozomal anomaliler frajil bölgeler, delesyonlar ve translokasyonlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışma kromozomal frajil bölgelerin, hangi kromozom lokuslarında yoğunlaştıklarını saptamak amacıyla planlandı.

Bu çalışmada, 28 hasta ve 30 sağlıklı bireylerden lenfosit kültürü yapıldı. GTG bant tekniği uygulanan kromozomlarda, sitogenetik inceleme ile frajil bölgeler tesbit edildi. Her birey için elli hücre değerlendirildi. Frajil bölgelerin çoğunlukla 5q, 2q, 3q, 13q, 4q, 3p, 15q ve 1q lokuslarında yoğunlaştığı, kontrol ve çalışma grupları arasındaki frajil bölgelerin sıklığı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (x2=44.8, P< 0.01). Çalışmamızda saptanan frajil bölgeler diğer çalışmacıların saptadıkları frajil bölgelerle uyumlu bulundu.

Çeşitli tümörlerde farklı frajil bölgeler tesbit edildi. Çalışma grubunda diğer frajil bölgelerle birlikte 2q ve 5q‘da yoğunlaştığı gözlendi.

Yaptığımız çalışma sonucunda kanser tiplerine spesifik ve diğer çalışmalara uyumlu frajil bölgeler tesbit edildi. Frajil bölge analizleri ailesel ve sporadik kanserlerde yapılacak moleküler çalışmalara temel oluşturabileceğini desteklemektedir. Bu nedenle kanserli vakalarda frajil bölge analizleri önemli bir belirteç olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Bu çalışma F.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir(proje no: 279)


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]