[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 331-334
[ English ] [ PDF ]
OBEZ BİREYLERDE ORLİSTAT TEDAVİSİNİN KİLO KAYBI VE KAN LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Yusuf ÖZKAN, Mehmet AKBULUT, Emir DÖNDER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Obezite, Orlistat, Kan lipid düzeyleri

Obezite ile birlikte, koroner kalp hastalığı, inme, hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus, lipid bozuklukları ile tüm mortalite nedenlerine bağlı risklerde bir artış görülür. Bu yüzden obezite uzun süreli tıbbi tedavinin gerekli olduğu kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Biz bu çalışmada gastrointestinal lipazı selektif olarak inhibe eden orlistat’ın obez bireylerde kilo kaybı ve kan lipid düzeylerine olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Fırat Tıp Merkezi Endokrinoloji polikliniğine obezite problemi ile müracaat eden, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 30 Kg/m2’nin üzerindeki gönüllü şahıslar çalışmaya alındı. Hastalar diyet ve günde üç kez 120 mg orlistat’la 3 ay tedavi edildiler.

Çalışmaya 20’si kadın, 10’u erkek, yaş ortalamaları 40.80 ± 10.74 yıl olan toplam 30 hasta alındı. Tedavi öncesi hastaların ortalama; ağırlığı: 95.01 ± 17.89 kg, VKİ: 36.43 ± 5.91 Kg/m2, AKŞ: 98.32 ± 14.01 mg/dl, TKŞ: 137.24 ± 41.97 mg/dl, Total kolesterol: 212.08 ± 51.47 mg/dl, TG: 199.92 ± 83.45 mg/dl, LDL-kolesterol: 110.04 ± 41.68 mg/dl ve HDL-kolesterol: 41.36 ± 13.90 mg/dl idi. Üç aylık tedavi sonunda ortalama; ağırlığı: 87.72 ± 16.67 kg, VKİ: 33.61 ± 5.46 Kg/m2, AKŞ: 90.28 ± 11.19 mg/dl, TKŞ: 125.28 ± 29.82 mg/dl, Total kolesterol: 153.72 ± 35.46 mg/dl, TG: 126.28 ± 38.38 mg/dl, LDL-kolesterol: 89.40 ± 25.80 mg/dl anlamlı bir şekilde azaldı ve HDL-kolesterol: 44.80 ± 11.26 mg/dl olarak anlamlı bir şekilde arttı. Hastaların hiçbirinde tedaviyi kesmeyi gerektirecek kadar şiddetli yan etki gözlenmedi.

Sonuç olarak Orlistat’la tedavi sonrasında hastaların, ağırlık, VKİ, AKŞ, TKŞ, T-kolesterol, LDL-kolesterol, Trigliserid düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma, HDL-kolesterolde ise artma gözlendi. Orlistat’ın özellikle hiperlipidemi ile birlikte olan obezite tedavisinde faydalı olacağı kanaatindeyiz.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]