[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 341-348
[ English ] [ PDF ]
MEME KARSİNOMLARINDA KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE p53 VE AgNOR BOYANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Hayreddin YEKELER1, Cengiz DOĞAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Meme karsinomu, prognostik parametreler, p53, AgNOR

Meme tümörlerinde p53 ekspresyonu ve AgNOR boyanması ile klasik klinik ve histopatolojik parametreler arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla, meme kanseri nedeniyle mastektomi yapılmış 40 adet olgu incelemeye alındı. Bu olgulardan elde edilen kesitler temel histopatolojik parametreler açısından değerlendirildi, immünhistokimyasal olarak p53 ve histokimyasal olarak AgNOR boyamaları yapıldı.

Olgularda p53 pozitifligi %40, ortalama AgNOR değeri 7.76±2.85 olarak bulundu. p53 pozitifligi ile ortalama AgNOR değerleri arasındaki fark anlamlı (p<0.05) olup, diğer parametrelerle anlamlı ilişki bulunamadı. Ortalama AgNOR değerleri açısından invaziv duktal ve invaziv lobüler karsinom arasında (p<0.01), AgNOR değerleri ile mikroskopik derece (I-II=p<0.05, I-III=p<0.01, II-III=p<0.01), elastozis (p<0.05), peritümöral inflamatuar hücre infiltrasyonu (p<0.01) ve nekroz (p<0.001) arasında anlamlı bir ilişki vardı.

Çalışmamızda p53 pozitifliği genellikle daha kötü tümör özellikleriyle ilişkili olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. AgNOR'un iyi ve kötü tümör karakteristiklerini ortaya koymadaki rolü başarılıydı. Sonuç olarak p53 ve AgNOR'un diğer klinik ve histopatolojik tümör parametreleri ile birlikte kullanılmasının, primer meme tümörlü hastalarda prognozun tayinine katkı sağlayacağı söylenebilir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]