[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 349-354
[ English ] [ PDF ]
TÜBERKÜLOZ ÖN TANILI HASTALARDA MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS ANTİKORLARININ DAĞILIMI
Ahmet YÜCEL, Süleyman ÖNAL, Vedat BULUT, Tuncer TUĞ, Mustafa YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mycobacterium Tuberculosis, Tüberküloz, ELISA

Bu çalışmada, retrospektif olarak 1996-1998 yılları arasında Fırat Tıp Merkezi, polikliniklerine başvuran ve tüberküloz ön tanısı alan bireylerden elde edilen veriler değerlendirildi. Bireyler yaş ve cinsiyetlerine göre çeşitli gruplara ayrıldı. Olguların serumlarında, Mycobacterium tuberculosis antijenlerine karşı oluşan immünoglobulin G ve M (IgG, IgM) üretici firmaların (Alphabiotech, Immunodiagnostics, Clark) belirttiği şekilde ELISA yöntemi uygulanılarak belirlendi. Kadın ve erkek populasyonlarda IgG pozitifliği açısından fark bulunmadı. Ancak, IgM pozitifliği kadın populasyonda (%12) erkek populasyonla (%8.8) kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). Seropozitif ve seronegatif olguların yaş gruplarına göre sayı ve yüzde dağılımı ele alındığında, yaş grupları arasında herhangi bir istatistiksel anlamlılık gözlenmedi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]