[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-030
[ English ] [ PDF ]
TAVŞANLARDA SİNİR DEFEKTLERİNİN OTOJEN SİNİR GREFİ VE SİLİKON TUBULİZASYON İLE ONARILMASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALAR
Emine ÜNSALDI1, Leyla CANPOLAT2,İbrahim CANPOLAT1, Ali Said DURMUŞ1, M.Cengiz HAN1, Mustafa KÖM1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE.
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sinir grefi, silikon tubulizasyonu, sinir rejenerasyonu, tavşan

Maddi kayıplı sinir dokusu lezyonlarında sinir grefi ve silikon tubulizasyonu uygulamalarından hangisinin daha olumlu sonuç vereceğinin belirlenmesi için yapılan bu çalışmada 24 adet tavşan kullanıldı. Tavşanların 4 tanesinde yalnızca normal tibial sinir kesitine bakıldı. Diğer tavşanların hepsinin tibial sinirlerinde 1 cm’ lik defekt oluşturuldu. Daha sonra 10 tavşanda silikon tubulizasyonu, 10 tavşanda ise sinir grefi denendi. Gref olarak n. cutaneus surae caudalis, silikon tubulizasyonu için ise 1 cm. uzunluğunda 1.2 mm. çapında silikon tüp kullanıldı. Her gruptan 5 tavşan 3. ayda, 5 tavşan 6. ayda ötenazi edildi ve alınan örnekler elektron mikroskopta incelendi.

Gref ve silikon tüp rejenerasyonu incelendiğinde silikon tüp uygulanan dokuların daha iyi rejenerasyon gösterdiği belirlendi. Ancak daha önce yapılmış çalışmalarda 1 cm’ den uzun sinir defektlerinde silikon tubulizasyonu kullanılmaması gerektiği, gref uygulamalarıyla ilgili çalışmalarda ise 10-12 cm’ ye kadar olan sinir defektlerinde sinir grefinin kullanılabileceği belirtildiğinden bu literatür veriler ışığında küçük boyutlu sinir defektlerinde silikon tüp, büyük boyutlu sinir defektlerinde ise sinir grefi uygulamasının doğru olacağı kanısına varılmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]