[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 229-234
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
65–85 YAŞ ARASINDAKİ YAŞLILARDA 10 HAFTALIK ANTRENMAN PROGRAMININ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Erdal ZORBA1, Gönül İREZ BABAYİĞİT1, Özcan SAYGIN1, Gökhan İREZ1, Kürşat KARACABEY2
1Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muğla – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, fiziksel uygunluk, yürüyüş egzersizi

Bu araştırma, 10 haftalık antrenman programının yaşlıların fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 12 sedanter erkek egzersiz grubunu, 15 sedanter erkek ise kontrol grubunu oluşturmuştur.

Tüm deneklerin (deney ve kontrol grubu) ön test olarak fiziksel uygunluk ölçümlerinden sırasıyla; yaş, vücut ağırlığı (kilo), boy, dinlenme kalp atımı, kan basıncı, pençe kuvveti, vital kapasite, esneklik (otur – eriş), vücut yağ yüzdeleri, BKI ve reaksiyon zamanları ölçümleri alındı. 10 hafta boyunca deney grubuna haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş egzersizi ve 20 dak.kültür-fizik hareketlerini içeren bir egzersiz programı uygulandı. Çalışmadan bir hafta önce ve sonra her iki guruba da aynı testler tekrarlandı. Bütün değişkenlerin aritmetik ortalama, standart sapmaları belirlendi. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığı paired t test analizi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde incelendi.

Egzersiz programına katılmayan kontrol grubunun ön ve son testinde fiziksel uygunluk ölçümlerinden hiç birinde istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

Deney grubunda ise, çalışmaya başlamadan önce, kontrol grubunun değerlerine benzerlik gösterirken, 10 haftalık süresince, haftada 3 gün uygulanan egzersiz programının sonucunda; vücut ağırlığı(t=4,05), vital kapasite (t= -2,43), esneklik (t=-2,32), reaksiyon zamanı sağ el ışık (t=3,49), sol el ışık (t=3,42) ve sağ el ses (t=3,73), sol el ses (t=3,27) ölçümlerinde istatistiksel olarak p< 0,05 seviyesinde anlamlı fark bulunmuştur. Diğer veriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamasa da hepsinde belirli düzeyde düşüşler saptanmıştır.

Sonuç olarak, huzurevinde yaşayanlara yönelik yapılan bu çalışmaya göre: düzenli sportif uygulamalara katılan yaşlıların, fiziksel uygunluk ve bazı fizyolojik değerlerinde olumlu gelişmeler bulunmuştur. Bu sebeple yaşlılara yönelik uygun egzersiz programlarının sayısının çoğaltılması ile yaşlıların daha rahat günlük işlerini yapabileceği, yaşam kalitesini artırabilecekleri ve böylelikle yaşamdan daha fazla haz alacakları sonucuna varılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]