[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-197
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ATEROSKLEROZDA APOLİPOPROTEİN E, OKSİDE-LDL VE LİPİD PROFİLİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Bedia AĞAÇHAN1, Hülya YILMAZ1, Oğuz ÖZTÜRK1, H.Arzu ERGEN1, C.Selim İSBİR2
1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Anabilim Dalı, İstanbul – TÜRKİYE
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Myokard infarktüsü, okside LDL, Apolipoprotein E, polimorfizm, lipid profili

Bu çalışmada lipoprotein metabolizmasındaki önemli görevlerinden dolayı, Apolipoprotein E gen polimorfizmi ve ateroz gelişindeki önemi sebebiyle okside LDL (Ox-LDL) düzeyleri kontrol grubu ve myokard infarktüsü (MI) geçirmiş bireylerde saptanarak, bu hastalıkların gelişimi ile ilişkileri araştırılmıştır.

12 kontrol ve 49 myokard infarktüsü tanısı konmuş hastada Ox-LDL ELİSA yöntemiyle tayin edildi. Periferik kan lökositlerinden elde edilen DNA örneklerinden apo E gen polimorfizmini saptamak için Polimeraz Zincirleme Reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction, PCR), Restriksiyon Fragmanı Uzunluk Polimorfizmi (Restriction Fragment Lenght Polymorphism, RFLP) ve agaroz jel elektroforezi teknikleri kullanıldı. İstatiksel analiz için SPSS paket programı kullanılarak yapıldı.

Çalışmamızda myokard infarktüs tanısı konmuş olgularda apoε4 allelinin frekansı (%14.3) sağlıklı gruba göre (%8.3) yüksek bulunmuş, fakat istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır (p>0.05). Ayrıca hasta grubunda okside LDL düzeylerinin (275.40+240.44 mU/ml) kontrol grubuna (190.71+60.15 mU/ml) göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). HDL dışında (p=0.033) lipid profillerinin gruplar arasındaki değişimi istatistiki açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

Çalışma sonucunda Apo ε4 allelinin ve okside LDL düzeylerinin aterosklerozda etkili olduğu izlenimi edinilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]