[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 273-276
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
PEPTİK ÜLSER PERFORASYONU NEDENİYLE YAPILAN OPERASYONDA DREN KULLANIMININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurullah BÜLBÜLLER, Mustafa GİRGİN, Cüneyt KIRKIL, Özkan GÖĞEBAKAN, Mehmet Emin MENGÜCÜK, Mehmet SARAÇ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Peptik ülser Perforasyonu, Drenaj

Gastro-duodenal perforasyonlar cerrahi tedavinin uygulandığı önemli hastalık gruplarından birisidir. Cerrahi tedavi ile birlikte abdominal drenlerin rutin olarak koyulup koyulmaması fikri de merkezden merkeze farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada perfore peptik ülserin primer tamir ve omental kapatılmasının ardından abdominal drenajın etkinliğini ve güvenirliğini ortaya koymak amaçlandı. Farklı 2 operasyon tekniği kullanılan 133 hasta çalışmaya alındı. Dren konulan 74 olgu ile dren konulmayan 59 olgu retrospektif olarak incelendi. Her iki grup, yaş, analjezik, ilaç kullanımı, mide koruyucu ilaç kullanımı, ülser tipi, mortalite, komplikasyon ve ameliyat tipi açısında karşılaştırıldı. Drensiz 59 hastanın 47’si erkek ve 12’si kadın olup ortalama yaş 51±0.18 yıl, yatış süresi 7,1±0.4 gün, operasyon süresi 64±0,25 dakika idi. Drenli 74 hastanın 55’i erkek, 19’u kadın olup ortalama yaş 55±0.18 yıl, yatış süresi 9±0.6 gün, operasyon süresi 82±0.41 dakika idi. Her iki grup ameliyat tipi, komplikasyon gelişimi, ülser öyküsü, analjezik ilaç kullanımı, mide koruyucu ilaç kullanımı, ülser tipi, mortalite oranı ve yaş açısından karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Her iki grup operasyon süresi ve hastanede kalış süresi açısından karşılaştırıldığında drenli grupta operasyon süresi ve hastanede kalış süresinin daha uzun olduğu tesbit edildi ve fark istatiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0.05). Perfore peptik ülser tedavisinde operasyondan sonra geniş abse kavitesi ve ileri kirlilik oranı bulunmadıkça dren kullanımının gereksiz olduğunu düşünmekteyiz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]