[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 129-132
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMDA LOKALİZE AMİLOİD BİRİKİMİ VE p53 PROTEİN EKSPRESYONU
İbrahim Hanifi ÖZERCAN, Adile Ferda DAĞLI
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji, Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, Amiloid, p53

Bazal hücreli karsinomlarda (BHK) lokalize amiloid birikimi ile p53 protein ekspresyonu arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Rastgele seçilen 50 BHK olgusu yeniden değerlendirilerek tanı doğrulandı. Hematoksilen Eozin boyalı kesitler tümörün histopatolojik alt tipi yönünden incelendi. Parafin bloklardan 4 mikron kalınlığında alınan kesitlere anti p53 antikoru ve Kongo-Red uygulandı. p53 pozitifliği %5'den azsa negatif (0), %5-25 arası (+), %25-50 arası (++), %50 ve üzeri (+++) olarak skorlandı. Amiloid birikimi polarize ışıkta, çok az (+), orta derecede (++) ve yoğun (+++) olarak 1'den 3'e kadar skorlandı

BHK'ların 21'i solid, 15'i adenoid, 10'u infiltratif ve 4'ü mikronodüler tip olarak değerlendirildi. Elli olgunun 32'sinde (%64) amiloid, 24'ünde (%48) p53 pozitif bulundu. Amiloid birikimi ve p53 pozitifliği ile cinsiyet, yaş ve histopatolojik tip arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Amiloid birikimi ve p53 pozitifliği arasında anlamlı ilişki bulunmadı (r:-0.052, p>0.05).

Çalışmamızda amiloid birikimi ve p53 pozitifliği arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Bu durum BHK'daki amiloid birikimi ve p53 pozitifliğinin, tümörün uzun gelişim süreci ve ultraviyole ışınlarına daha uzun süre maruz kalma ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]