[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 297-301
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tıkanma Sarılıklı Ratlarda Egb-761 in Etkileri
Saim BERCIN1, Ziya CETINKAYA2, Yasemin BULUT3, Nusret AKPOLAT4, Erhan AYGEN2
1Harput Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ–TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ–TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ–TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tıkanama sarılığı, Karaciğer, İleum, Bakteriyel translokasyon, Egb-761

Bu çalışmanın amacı, Obstrüktif sarılıkta ginkgo biloba extract (EGb-761)ının karaciğer, terminal ileum morfolojisine, Biyokimyasal parametrelere ve bakteriyel translokasyona etkilerini araştırmak. 200-250 gr ağırlığında 44 adet Wistar Albino rat, kontrol, yalancı operasyon, normal salin ve EGb-761 olmak üzere dört gruba ayrıldı. Kontrol grubu ratlara(n=10) cerrahi işlem ve tedavi uygulanmadı. Yalancı operasyon grubuna(n=10), laparotomi yapılarak yalnızca ana safra kanalı mobilize edildi, tedavi uygulanmadı. Geri kalan iki gruptan birine normal salin, diğerine EGb-761(50 mg/kg) orogastrik yolla iki gün verildi. Daha sonra ratların ana safra kanalları bağlandı. Bundan iki gün sonrada Escherichia coli (E. Coli) suspansiyonundan (1010 colony-forming unit bacteria/1 ml) orogastrik yolla tüm gruplara verildi. 12 saat sonra polymerase chain reaction (PCR) ve biyokimyasal analiz için kardiyak punkturla kan, histopatolojik inceleme için terminal ileum ve karaciğer örnekleri alındı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında EGb-761 grubunda histopatolojik değişiklikler anlamlı olarak daha az, serum gamma-glutamil transferaz (GGT) ve alanin aminotransferaz (ALT) seviyeleri de anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.025). PCR sonuçlarına göre; EGb-761 ile tedavi edilen obstruktif sarılıklı ratların kanında salin grubuna gore daha az E. coli tespit edilmesine rağmen fark istatistiki olarak anlamlı değildi(p>0.05). Sonuç olarak; EGb-761, Bakteriyel translokasyonu anlamlı oranda azaltamasa bile, obstrüktif sarılıklı ratlarda karaciğer ve terminal ileumda patolojik değişiklikleri anlamlı oranda azaltmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]