[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-073
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Romatoid Artritli Hastalarda Total Antioksidan Cevap ve Oksidatif Stres
Ahmet IŞIK1, Şahabettin SELEK2
1Fırat University Medicine Faculty Department of Rheumatology Elazığ-TURKEY
2Harran University Medicine Faculty Department of Biochemistry Şanlıurfa-TURKEY
Anahtar Kelimeler: Rheumatoid Arthritis, Total Antioxidant Response, Total Peroxide, Oxidative Stress Index

Romatoid artrit (RA)'te çeşitli antioksidanların azaldığı bildirilmiştir. Total antioksidan kapasiteyi gösteren ve , total antioksidan cevap (TAR)'ın ölçüm metodu son zamanlarda belirlenmiş ve geliştirilmiştir olan total antioksidan cevap (TAR) tüm antioksidanların total antioksidan özelliklerini yansıtmaktadır. Bu çalışmanın amacı, RA'te total antioksidan kapasiteyi TAR ile ölçmek ve oksidatif stres ile ilişkilerini incelemektir.

Çalışmaya 47 aktif RA'li olgu ile kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyetleri uyumlu 23 sağlıklı gönüllü alındı. Hasta ve kontrol gruplarında TAR, total peroksit (TP) uygun yöntemler ile çalışıldı ölçüldü ve oksidatif stres indeksi (OSI) hesaplandı.

TAR düzeyi hasta grubunda 1,02±0,09 mmol ve kontrol grubunda 1,16±0,08 mmol Trolox eq./L; TP düzeyi hasta grubunda 23,84±10,10 ve kontrol grubunda 7,72±1,86 µmol H2O2/L; OSI değeri ise hasta grubunda 2,34±1,19 ve kontrol grubunda 0,67±0,18 Arbitrary Unit olarak saptandı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, hasta grubundaki TAR düzeyi düşüklüğü, TP ve OSI düzeyleri yüksekliği anlamlı bulundu (herbirisi için, p<0.001). TAR düzeyi ile TP ve OSI düzeyleri arasında, hem hasta grubunda (sırasıyla; r=-0.534, p<0.01 ve r=-0.552, p<0.01), hem de kontrol grubunda (sırasıyla; r=-0.469, p<0.05 ve r=-0.382, p<0.05) anlamlı negatif korelasyon vardı.

Çalışma sonuçlarımız, RA'li olgularda oksidatif stres ve lipid peroksidasyon ürünlerinde artış ve antioksidan kapasitede azalma olduğunu göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]