[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-124
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aerobik Egzersiz Programının Koroner Kalp Hastalarının Kardiyak Fonksiyonları Üzerine Etkisi
İbrahim CİCİOĞLU1, Alper KARADAĞ2, Mehmet BALİN3, Mustafa YAVUZKIR3
1Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Aerobik Egzersiz, Kardiyak Fonksiyonlar, Koroner Kalp Hastalığı

Bu çalışma aerobik egzersiz programının koroner kalp hastalarında kardiyak fonksiyonlar üzerine etkilerini incelemek amacı ile planlanmıştır.

Çalışmaya revaskülarizasyon olmuş, düzenli egzersiz yapma alışkanlığı olmayan, aynı grup ilaçları kullanan, yaş ortalaması 48.6 ± 6.7 (yıl) olan 29 erkek olgu gönüllü olarak katılmıştır. Diyet bilgisi sözlü olarak verilen araştırmada ön test–son test modeli uygulanıp, katılımcılar rasgele sayılar tablosu kullanılarak deney grubu (DG) ve kontrol grubuna (KG) ayrılmıştır. Egzersiz programı 3 gün/hafta olmak üzere 12 hafta süresince Standart Karvonen Formülü göre belirlenen % 50-60’ lık şiddette uygulanmıştır. DG ve KG’de elde edilen veriler grup içi ve gruplar arası bağımlı ve bağımsız testler kullanılarak SPSS for Windows 13.0 paket programı ile 0.05 ve 0.01 seviyelerinde değerlendirilmiştir.

Düzenli ve planlı egzersiz programının sonunda deney ve kontrol grubuna ait test edilen özelliklerden istirahat kan basıncı değerleri (sistolik ve diastolik) ile egzersiz tolerans testindeki (ETT); süre, MET ve maksimal VO2 değerleri arasında p<0.01, istirahat kalp atım sayısı (İKAS) ile ETT’deki şiddet ve maksimal kalp atım sayısı (MKAS) özellikleri bakımından ise p<0.05 düzeyindeki anlamlı değişimin deney grubunun lehine olduğu görülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]