[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabet ve Hiperlipidemi: Tedavide Ne Kadar Başarılıyız?
Yusuf ÖZKAN1, Ramis ÇOLAK1, Süleyman Serdar KOCA2, Said DAĞ2, Elif KILIÇ KAN2, Nusret SIRMA2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus tip 2, hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıkar

Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Hipertansiyon, sigara içimi, diyabet, hiperlipidemi koroner kalp hastalığı gelişimi için bağımsız risk faktörleridir. ATP III kriterlerine göre diyabet kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörü olmayıp koroner arter hastalığı ile eşdeğer kabul edilmektedir. Tip 2 diyabetik hastalarda trigliserid yüksekliği ve HDL düşüklüğü ile karakterize dislipidemi görülmektedir. ADA diyabetik bireylerde LDL düzeylerinin 100 mg/dl ve altında olmasının önermektedir. Biz bu çalışmada Endokrinoloji polikliniğine kontrollere gelen diyabetik bireylerde kan lipid düzeylerinin ne olduğunu ve tedavide amaçlara ne kadar ulaşabildiğimizi araştırmayı amaçladık.

Fırat Üniversitesi Endokrinoloji polikliniğine kontrole gelen tip 2 diyabetik hastalar çalışmaya alındı. Hastalarda rutin biyokimya panelinde bakılan total kolesterol, trigliserid, LDL-kolesterol ve HDL-kolesterol düzeyleri NCEP ATP III kriterlerine göre gruplara ayrıldı. Hiperlipidemi için herhangi bir tedavi alıp almadığı sorulup kaydedildi.

Çalışmaya 102 erkek, 174 kadın toplam 276 diyabetik hasta alındı. Hastaların diyabet yaşları ortalama 8.4±6.3 yıl, HbA1c düzeyleri %9.2±2,3 idi. Ortalama Total kolesterol:217.4±46.4 mg/dl, LDL-kolesterol: 147.1±36.7 mg/dl, TG: 216.6±16.6 mg/dl, HDL-kolesterol düzeyleri: 45.3±9.4 mg/dl idi. NCEP ATP III kriterlerine göre LDL düzeylerinin; 24 hastada (%8.7) optimum, 67 hastada (%24.3) kabul edilebilir, 86 hastada (%31.2) sınırda yüksek, 65 hastada (%23.6) yüksek, 34 hastada (%12.3) çok yüksek olduğu tespit edildi. Hastaların sorgusunda 247 (%89.4) hastaya daha önce lipit düzeylerinin yüksek olduğu söylenmiş ve tedavi başlanmıştı. 156 hasta lipit düşürücü ilaçlarını düzenli olarak kullandığını bildirdi. Tedavi verilen hastaların %84.9'una statin grubu antihiperlipidemik ilaç reçete edilmişti.

Diyabetik hastalarda kan lipit düzeylerinin istenilen sınırlarda olmadığı, hastaların sadece %8.7'sinin optimum düzeyde tedavi edilebildiği görülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]